Avaleht / Lapsevanemale / Noored ja alaealised töötajad / Töökeskkond / Piirangud alaealise töötegemisele

Piirangud alaealise töötegemisele

Viimati uuendatud: 06.06.2018


1. juulist jõustuvad töölepingu seaduse muudatused ning pärast seda ei pea taotlema Tööinspektsioonilt luba alla 15-aastase töölevõtmiseks. Tööandjale jääb alles kohustus küsida lapsevanema nõusolekut 7–14-aastase lapse tööle võtmisel.

Tööandja jaoks on oluline muudatus see, et alates 1. juulist peab ta kümme tööpäeva enne 7–14aastase tööle asumist tegema töötamise registrisse vastava kande.  See erineb oluliselt täiskasvanu või juba 15-aastaseks saanud töötajast, kelle võib registrisse kanda ka tööle asumise päeval.

7–14-aastase lapse töölevõtmisel tuleb kümme tööpäeva enne alaealise tööle asumist töötamise registri märkuste lahtrisse sisestada alljärgnevad andmed:

 1. Alaealise seadusliku esindaja nõusolek;
 2. Alaealise töötingimused, sh töö tegemise koht ja töökohustused;
 3. Andmed koolikohustuslikkuse kohta.

Kindlasti tasuks juurde lisada kontaktisik, kellega inspektor saaks vajadusel ühendust võtta – see muudab menetluse sujuvamaks.

Töötamise registrit haldab Maksu-ja Tolliamet, kes edastab andmed registreeritud alaealise kohta Tööinspektsioonile. Tööinspektor kontrollib kümne tööpäeva jooksul, et tegemist poleks keelatud tööga ning alaealise töötingimused oleksid kooskõlas seaduses sätestatud nõuetega. Inspektor võib tööandja esindajaga ühendust võtta ning küsida täiendavat informatsiooni. Kahtluse korral on inspektoril õigus tööandjalt küsida:

 • Alaealise kontaktandmeid, et veenduda alaealise soovis tööle asuda;
 • Alaealise seadusliku esindaja kontaktandmeid, et veenduda nõusoleku andmises;
 • Alaealise sünniaega ja vanust ning andmeid koolikohustuslikkuse kohta;
 • Samuti töötingimuste selgitust, sh andmeid töösuhte kestuse, tööaja, töötasu, töökoha, tööülesannete, tööga seotud riskide ning alaealise ohutuse ja tervise kaitseks rakendatud abinõude kohta. Ohutuse veendumiseks võib inspektor küsida tööandja käest töökeskkonna riskianalüüsi ning koostatud ohutusjuhendeid. 

Pärast kümme tööpäeva möödumist ning inspektor pole ühendust võtnud ega keelduvat otsust teatavaks teinud, saab eeldada, et inspektor on nõusoleku andnud ja lapse võib tööle lubada.

 1. juulist jõustuva töölepingu seaduse muudatustega saab tutvuda Riigi Teatajas 

Piirangud alaealise töötegemisele

Tööandja peab töölepingu sõlmimisel olema kindel, et noor suudab valitud tööd teha ning töö ei ohusta tema tervist.

Alaealise töötamisega seotud piirangud on järgnevad:

0–6-aastane         

 • töö tegemine on ilma eranditeta keelatud;

7–12-aastane              

 • lubatud teha kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamialal;
 • töölepingu sõlmimiseks on vajalik seadusliku esindaja nõusolek;
 • töölepingu sõlmimiseks on vajalik tööinspektori nõusolek;
 • tööinspektoril õigus kaasata alaealise tahte väljaselgitamiseks lastekaitsetöötaja;

13–14-aastane            

 • lubatud teha tööd, mille puhul töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust; 13-aastase alaealisega võib töölepingu sõlmida järgmiste tööde tegemiseks:  

1) põllumajandustööd; 2) kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd; 3) toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd; 4) muud tööd, mis vastavad TLS lg-s 2 ja 4 sätestatud nõuetele.

 • töölepingu sõlmimiseks on vajalik seadusliku esindaja nõusolek;
 • kümme tööpäeva enne 7–14aastase tööle asumist tegema töötamise registrisse vastava kande.

15–16-aastane   koolikohustuslik            

 • lubatud teha tööd, mille puhul töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust;
 • kümme tööpäeva enne 7–14aastase tööle asumist tegema töötamise registrisse vastava kande.

15–16-aastane   mittekoolikohustuslik

17-aastane

Kerge töö all mõeldakse töid, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust. Näiteks on alaealisele lubatud põllumajandustööd (marjade ja puuviljade korjamine), kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd (kaupade lahtipakkimine ja riiulitele asetamine), toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd (laudade katmine), käsitöö (suven iiride valmistamine), kontoritööd (töötamine asjaajajana), puhastus- või koristustööd ja kultuuri-, spordi- või reklaamitegevusega seotud tööd jne.

Töölepingu seadus toob välja alaealise töötamisega seotud üldised töö iseloomust tulenevad alaealisele keelatud tööd.

Tööandja ei tohi sõlmida töölepingut alaealisega ega lubada teda tööle, mis:

 • ületab alaealise kehalisi või vaimseid võimeid;
 • ohustab alaealise kõlblust;
 • sisaldab ohte, mida alaealine ei suuda õigel ajal märgata ega ära hoida, kuna tal puudub piisav kogemus või väljaõpe;
 • takistab alaealise sotsiaalset arengut või hariduse omandamist;
 • ohustab alaealise tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu.

Külastusi 10769, sellel kuul 10769

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks