Avaleht / Lapsevanemale / Noored ja alaealised töötajad / Töökeskkond / Piirangud alaealiste tööle

Piirangud alaealiste tööle

Viimati uuendatud: 30.06.2016


Tööandja peab teavitama alaealist ja alla 15-aastase alaealise seaduslikku esindajat tema tööga seotud riskidest ning tema ohutuse ja tervise kaitseks rakendatud abinõudest. Tööandja peab alaealistele looma sobivad töö- ja olmetingimused ning järgima nende töölerakendamisel õigusaktidega sätestatud piiranguid.

Tööandja ei tohi töölepingut sõlmida alaealisega ega lubada teda tööle, mis:

  • ületab alaealise kehalisi või vaimseid võimeid;
  • ohustab alaealise kõlblust;
  • sisaldab ohte, mida alaealine ei suuda õigel ajal märgata ega ära hoida kogemuse või väljaõppe puudumise tõttu;
  • takistab alaealise sotsiaalset arengut või hariduse omandamist;
  • ohustab alaealise tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu.

Selliste tööde loetelu on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega „Töökeskkonna ohutegurid ja tööd, mille puhul alaealise töötamine on keelatud". Määruses loetletakse sellised tööd ohutegurite kaupa, näiteks füüsikalised ohutegurid (kahjustav kiirgus, müratase üle 80 dB, kahjustav vibratsioon jne), ohtlikud kemikaalid (kantserogeenid, mutageenid, plii, asbest jne) või mitmed tootmisprotsessid ja tööd, mis oma tegevuse laadilt võivad tervist ohustada, nagu kokkupuude lõhkematerjalidega ja kõrgpingestatud elektriseadmetega, töö mürkloomadega, lammutustöö, kõrgusest kukkumise ohuga seotud töö, allmaatöö jne.

Lubatud tööaeg h/päevas (TLS § 43 lõige 4) Lubatud tööaeg h/7-päevase ajavahemiku jooksul (TLS § 43 lõige 4) Kohustuslik puhkeaeg h/24-tunnise ajavahemiku jooksul (TLS § 51 lõige 2)
7-12-aastane 3h 15h 21h
13-16-aastane koolikohustuslik 4h 20h 20h
15-aastane mittekoolikohustuslik 6h 30h 18h
16-aastane mittekoolikohustuslik ja 17-aastane 7h 35h 17h
Töölepingu sõlmimiseks vajalik seadusliku esindaja nõusolek Töölepingu sõlmimiseks vajalik tööinspektori nõusolek
7-14-aastane JAH JAH
15-17-aastane JAH EI
Vanus Piirangud
0-6 aastane Töölepingu ja muude võlaõiguslike lepingute raames töö tegemine keelatud.
7-12-aastane

Lubatud teha kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamialal töölepingu alusel.

Sobivad näiteks etendustes osalemine, eakohaste käsitööesemete valmistamine, reklaamis modellinna osalemine, spordivõistlustel kerged abitööd (toob mõõdulindi, mõõdab, pallide äratoomine jmt.), flaierite jagamine üritustel (kui mitte alkoholi, tubakaroodete või erootikateenuseid reklaamivad trükised).

13-16-aastane koolikohustuslik

Lubatud teha kerget tööd, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust.

Sobivad kerged põllumajandustööd, kaubandus- või teenindusettevõtetes tehtavad abitööd; toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd; käsitööesemete valmistamine; ravimtaimede kogumine; kontoritöö; puhatus- või koristustööd; haljastustööd ja tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamialal. Kõigi nende tööde puhul ei tohi muuhulgas kaasneda raskuste käsitsi teisaldamist või pikaajalist sundasendis viibimist, kokkupuudet mürgiste kemikaalidega jne.

15-16-aastane mittekoolikohustuslik ja 17-aastane

Lubatud teha kerget tööd ja muid töid tingimusel, et töö

  • ei ületa alaealise kehalisi või vaimseid võimeid;
  • ei ohusta kõlblust;
  • ei sisalda ohte, mida alaealine ei suuda õigel ajal märgata ega ära hoida kogemuse või väljaõppe puudumise tõttu;
  • ei takista alaealise sotsiaalset arengut või hariduse omandamist ega
  • ei ohusta alaealise tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu.

Kui alaealine on saanud 15-aastaseks võib ta teha tööd, kus osaleb muuhulgas rahalistes tehingutes, kuid tuleb arvestada asjaoluga, et tal on piiratud teovõime ja seega ka piiratud vastutusvõime. Seega puudujäägi korral alaealiselt kahjude hüvitamist nõuda ei saa ning tuleb suhelda tema seaduslike esindajate ehk üldjuhul lapsevanematega.

KÕIK alla 18-aasased isikud

Alkoholiseadusest tulenevalt ei tohi rakendada töödel, mis on seotud alkoholi käitlemisega, välja arvatud ladustamisel või edasitoimetamisel kaubanduslikul eesmärgil, kui on tagatud, et alaealine puutub selle käigus kokku üksnes avamata pakendis alkoholiga.

Tubakaseadusest tulenevalt on keelatud rakendada töödel, mis on seotud tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste käitlemisega.

Hasartmänguseadusest tulenevalt peab hasartmängu korraldaja tagama, et alla 21-aastase isiku tööülesandeks ei ole õnnemängu, loterii või toto läbiviimine, otsuse tegemine õnnemängus, loteriis või totos osalemise õiguse kohta või õnnemängu, loterii või toto üle kontrolli teostamine

Näited

Ohtlikud kemikaalid

Laste ja noorukite vastupanuvõime kemikaalidele võib täiskasvanute omast erineda. Info töötavate laste ja noorukite toksiliste ainetega kokkupuute tüübi, tõsiduse ja tagajärgede kohta on üsnagi piiratud. Teaduskirjanduses on siiski tehtud mõningaid vihjeid tööriskidele, mille suhtes lapsed ja noored näivad olevat eriti tundlikud. Näiteks on arvatud, et laste õhem nahk ja marrasnahk annavad võimaluse ohtlike ainete naha kaudu neeldumise suurenemiseks. Nähtavasti akumuleerub lapse ja nooruki kehas kaaluühiku kohta sama doosi puhul kemikaali täiskasvanuga võrreldes suurem osa, samuti on kemikaali kontsentratsioon lapse ja nooruki veres ning kudedes samalaadse kokkupuute korral ilmselt kõrgem. Kiire kasvu tõttu on lastel ja noorukitel kõrgem ainevahetuse aste ning hapniku tarbimine, seetõttu on ka õhu sissehingamine keha kaaluühiku kohta ulatuslikum. Lapsed ja noorukid kalduvad hingama sagedamini ja sügavamalt kui täiskasvanud, mistõttu hingamisteid läbib suhteliselt suurem kogus ohtlikke tolmusid ja aurusid. Samuti tuleb arvestada, et vastupanuvõime toksilistele kemikaalidele võib kasvuks nõutava suurema energiakulu tõttu väheneda. Lastel on kaalu suhtes suurem kehapind, mistõttu kemikaalidega kokku puutuda võiv nahapiirkond keha kaaluühiku kohta on alasti lapsel alasti täiskasvanust 2,5 korda suurem.

Kehaliselt raske töö

Raske töö varases eas evib kõige otsesemaid tagajärgi lapse ja nooruki kehalisele ning vaimsele arengule. Kehaliselt pingutav ja monotoonne töö ei sobi neile. Ülemäärase energiakulutuse tõttu tajuvad nende kehad täiskasvanutest kiiremini kurnatuse negatiivseid mõjusid.

Kui noortele antakse selgelt üle jõu käivaid tööülesandeid, ei pakuta asja- ja eakohast  juhendamist või ei ole värbaja suuteline hindama pakutava töökoha sobivust  konkreetsele noorele inimesele, on noorte tervisekahjustused, sealhulgas ka psüühilised kerged tulema.

Külastusi 4684, sellel kuul 4684

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks