Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Töövaidlused / Kuni 2017.a lõpuni saabunud töövaidluste lahendamine, individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse alusel

Avalduse esitamine töövaidluskomisjonile

Viimati uuendatud: 17.01.2018


Avalduse esitamisel tuleb teada, et seadus on kehtestanud nõude esitamise tähtajad, mille järgimata jätmine võib kaasa tuua nõuda aegumise kohaldamise.

Nõude esitamise tähtajad on:
  • üldine tähtaeg neli kuud; 
  • töölepingu ülesütlemise vaidlustamisel 30 kalendripäeva ülesütlemisavalduse saamisest;
  • töötasu nõudes kolm aastat.

Samuti tuleb teada, et töövaidluskomisjon lahendab rahalist nõuet summas kuni 10 000 eurot. Rahaline nõue esitatakse brutosummas.

Avaldus vaadatakse läbi töövaidluskomisjoni istungil ühe kuu jooksul arvates avalduse esitamisest.

Avaldus adresseeritakse töötaja töökohajärgsele töövaidluskomisjonile.

Töövaidluskomisjonile võib avalduse esitada paberil või elektrooniliselt.

Paberil esitatud avaldusele kirjutab avaldaja alla isiklikult, omakäeliselt. Avaldus võib olla esindaja allkirjaga ainult siis, kui avaldusele lisatakse esindusõigust tõendav dokument (lihtkirjalik volikiri). Paberil avaldus koos lisadega allkirjastatakse ja esitatakse kahes eksemplaris ja saadetakse postiga vastavale töövaidluskomisjonile või tuuakse isiklikult kohale.

Elektroonilisel teel avalduse esitamisel allkirjastatakse avaldus digitaalselt. Kui avaldusele soovitakse lisada dokumente, esitatakse need samuti e-posti teel.

Allkirjata avaldust menetlusse ei võeta.

Avaldusse tuleb märkida:
  1. töövaidluskomisjoni nimi, kuhu avaldus esitatakse;
  2. avalduse esitaja nimi või nimetus, isiku- või registrikood, töökoht, elu- või asukoht ja sidevahendite numbrid; 
  3. isiku nimi või nimetus, kelle vastu nõue esitatakse, tema isiku- või registrikood, elu- või asukoht ja sidevahendite numbrid;
  4. avaldaja selgelt ja ühemõtteliselt väljendatud nõue, rahalise nõude korral näidatakse nõudesumma;
  5. nõude aluseks olevate asjaolude kirjeldus, millega nõuet põhjendatakse, ja nõude õiguslik alus;
  6. dokumentaalsed tõendid, millega nõuet põhjendatakse; 
  7. avaldaja allkiri.

Kui avaldusele lisatakse dokumentaalsed tõendid, märgitakse need avalduses lisadena.

Kui töötaja töökohajärgses maakonnas ei ole töövaidluskomisjoni, võib avalduse anda töökohajärgse maakonna tööinspektorile. Töövaidluskomisjonide asukohad ja kontaktandmed on kätte saadavad Tööinspektsiooni kodulehel.

Külastusi 1717, sellel kuul 1717

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks