Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Võrdne kohtlemine, võrdsed võimalused / Õiguste kaitse

Õiguste kaitse

Viimati uuendatud: 28.12.2015


Nõustamiseks ja oma õiguste kaitse võimalustest ülevaate saamiseks pöörduda soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku poole: emaili teel info@svv.ee või telefonil 6269 259.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik on sõltumatu ja erapooletu asjatundja, kes jälgib soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist. Võrdõigusvoliniku poole võib pöörduda igaüks, kes kahtlustab, et teda on diskrimineeritud tema soo, rahvuse, vanuse, puude, rassi, seksuaalse sättumuse, veendumuse, usundi või ametiühingusse kuulumise tõttu ning volinik nõustab ja abistab inimesi diskrimineerimist käsitlevate kaebuste esitamisel. Peale selle analüüsib võrdõigusvolinik seda, kuidas mõjutavad seadused meeste, naiste ja vähemusgruppide seisundit ühiskonnas ning teeb ettepanekuid valitsusele, valitsusasutustele ja kohalikele omavalitsustele õigusaktide muutmiseks ja täiendamiseks.

Vaidluste lahendamine toimub:

  • kohtus (k.a kahju hüvitamise nõue);
  • töövaidluskomisjonis (k.a kahju hüvitamise nõue);
  • õiguskantsleri lepitusmenetluses.

Nii kohtus kui ka töövaidluskomisjonis kehtib jagatud tõendamiskohustuse reegel.

Kannatanul on võimalus kahju hüvitamise nõuet esitada ühe aasta jooksul õiguste rikkumisest teada saamisest. 

Külastusi 2406, sellel kuul 2406

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks