Avaleht / Tööturule sisenejale / Noor või alaealine töötaja / Mida ma pean teadma töösuhetest? / Sobiva töö valimine

Sobiva töö valimine

Viimati uuendatud: 30.06.2016


Enne tööleasumist kaalu korralikult läbi, milline töö ja töötingimused sulle paremini sobivad. Kas tahaksid teha sellist tööd, mille kõrvalt jõuad ka õppimisega tegeleda, või käia mõnda aega ainult tööl?

Valikute langetamisel vaata alustuseks endale otsa ja mõtle kriitiliselt, millised on sinu tugevad ja nõrgad küljed. Kas oled valmis tegema tööd, kus tuleb aeg-ajalt nii füüsiliselt kui ka vaimselt pingutada või kus töö võib muutuda üksluiseks ja seda peab valdavalt tegema üksinda? Kas tahad töötada kindlatel nädalapäevadel või graafiku alusel? Kas sulle meeldib teha tööd ühes kindlas kohas või sõidaksid meelsamini eri paikadesse?

Kindlamini tunned end siis, kui sul on õpilas- või töömaleva kogemus, kui oled kaasa löönud õpilasfirmas või teinud vabatahtlikku tööd. Kindlasti tuleb kasuks seegi, kui oled suviti koolivaheajal taskuraha teeninud. Kui sul varasemat töökogemust ei ole, pole põhjust muretsemiseks. Kunagi on ikka esimene kord.

NB! Kui oled 15–17aastane, siis tea, et tööandja ei tohi sinuga sõlmida töölepingut ega lubada sind tööle, mis:

  • ohustab sinu tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu;
  • ületab sinu kehalisi ja vaimseid võimeid;
  • ohustab sinu kõlblust;
  • sisaldab ohte, mida sa ei suuda kogemuse või väljaõppe puudumise tõttu õigel ajal märgata ega ära hoida.

Piirangud alaealiste tööle

Lubatud tööaeg h/päevas (TLS § 43 lõige 4) Lubatud tööaeg h/7-päevase ajavahemiku jooksul (TLS § 43 lõige 4) Kohustuslik puhkeaeg h/24-tunnise ajavahemiku jooksul (TLS § 51 lõige 2)
7-12-aastane 3h 15h 21h
13-16-aastane koolikohustuslik 4h 20h 20h
15-aastane mittekoolikohustuslik 6h 30h 18h
16-aastane mittekoolikohustuslik ja 17-aastane 7h 35h 17h
Töölepingu sõlmimiseks vajalik seadusliku esindaja nõusolek Töölepingu sõlmimiseks vajalik tööinspektori nõusolek
7-14-aastane JAH JAH
15-17-aastane JAH EI

 

Vanus Piirangud
0-6 aastane Töölepingu ja muude võlaõiguslike lepingute raames töö tegemine keelatud.
7-12-aastane

Lubatud teha kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamialal töölepingu alusel.

Sobivad näiteks etendustes osalemine, eakohaste käsitööesemete valmistamine, reklaamis modellinna osalemine, spordivõistlustel kerged abitööd (toob mõõdulindi, mõõdab, pallide äratoomine jmt.), flaierite jagamine üritustel (kui mitte alkoholi, tubakaroodete või erootikateenuseid reklaamivad trükised).

13-16-aastane koolikohustuslik

Lubatud teha kerget tööd, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust.

Sobivad kerged põllumajandustööd, kaubandus- või teenindusettevõtetes tehtavad abitööd; toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd; käsitööesemete valmistamine; ravimtaimede kogumine; kontoritöö; puhatus- või koristustööd; haljastustööd ja tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamialal. Kõigi nende tööde puhul ei tohi muuhulgas kaasneda raskuste käsitsi teisaldamist või pikaajalist sundasendis viibimist, kokkupuudet mürgiste kemikaalidega jne.

15-16-aastane mittekoolikohustuslik ja 17-aastane

Lubatud teha kerget tööd ja muid töid tingimusel, et töö

  • ei ületa alaealise kehalisi või vaimseid võimeid;
  • ei ohusta kõlblust;
  • ei sisalda ohte, mida alaealine ei suuda õigel ajal märgata ega ära hoida kogemuse või väljaõppe puudumise tõttu;
  • ei takista alaealise sotsiaalset arengut või hariduse omandamist ega
  • ei ohusta alaealise tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu.

Kui alaealine on saanud 15-aastaseks võib ta teha tööd, kus osaleb muuhulgas rahalistes tehingutes, kuid tuleb arvestada asjaoluga, et tal on piiratud teovõime ja seega ka piiratud vastutusvõime. Seega puudujäägi korral alaealiselt kahjude hüvitamist nõuda ei saa ning tuleb suhelda tema seaduslike esindajate ehk üldjuhul lapsevanematega.

KÕIK alla 18-aasased isikud

Alkoholiseadusest tulenevalt ei tohi rakendada töödel, mis on seotud alkoholi käitlemisega, välja arvatud ladustamisel või edasitoimetamisel kaubanduslikul eesmärgil, kui on tagatud, et alaealine puutub selle käigus kokku üksnes avamata pakendis alkoholiga.

Tubakaseadusest tulenevalt on keelatud rakendada töödel, mis on seotud tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste käitlemisega.

Hasartmänguseadusest tulenevalt peab hasartmängu korraldaja tagama, et alla 21-aastase isiku tööülesandeks ei ole õnnemängu, loterii või toto läbiviimine, otsuse tegemine õnnemängus, loteriis või totos osalemise õiguse kohta või õnnemängu, loterii või toto üle kontrolli teostamine

Veendu, et tööandja on usaldusväärne

Tööle minekul on väga tähtis teada oma tööandjat (ettevõtet, firmat), kelle juures kavatsed tööle asuda, ja tema usaldusväärsust. Eelkõige tähendab see, et tööandja majandustegevus on kasumlik, ta peab kinni kokkulepetest, tal ei ole probleeme töötasu ja maksete maksmisega, ta hoolitseb töötajate arendamise ja koolitamise eest. Enne kui otsustad, uuri tööandja tausta. Sotsiaalmeedia, internetifoorumid ja avalikud andmebaasid võimaldavad esialgse info kindlasti kätte saada. Vajalikku teavet ja head nõu saad kindlasti ka siis, kui räägid tööle mineku soovist pereringis, tuttavatele ja sõpradele.

Ettevõtte tausta on võimalik kontrollida näiteks e-äriregistrist (www.rik.ee/et/e-ariregister) või krediidiinfost (www.krediidiinfo.ee). Kui näed, et ettevõttel on maksuvõlad, ei pruugi ta ka sulle töö eest tasu maksta.

Külastusi 3220, sellel kuul 3220

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks