Avaleht / Uuringud ja analüüsid / Töötingimused renditööl. Lõppraport 2014

Töötingimused renditööl. Lõppraport 2014

Autorid: Kerly Espenberg (ankeetküsitluse ja intervjuude analüüs) 
              Tarmo Puolokainen (ankeetküsitluse ja intervjuude analüüs)
              Uku Varblane (ankeetküsitluse ja intervjuude analüüs)
              Mai Beilmann (intervjuude analüüs)
              Merle Muda (õiguslik analüüs)
              Annika Rosin (õiguslik analüüs)
Läbiviija:
TÜ RAKE / Sotsiaalministeerium /ESF
Aasta:
2014

Renditöö on võrdlemisi uus töösuhte vorm, mida iseloomustab kolmepoolne suhe: üks ettevõte (rendiagentuur) sõlmib töölepingu töötajaga (renditöötaja), kes asub ajutiselt tööle teise ettevõttesse (kasutajaettevõtja). Rendiagentuur ja kasutajaettevõtja sõlmivad omavahel lepingu, mis koostööd reguleerib. Renditööd reguleerib Euroopa Liidu tasandil 2008. aastal vastu võetud direktiiv (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/104/EÜ renditöö kohta) ja Eestis töölepingu seadus (§6 lõige 5), renditöö direktiivi ülevõtmise muudatused jõustusid Eestis 20.02.2012.

Renditööd on Eestis uuritud vaid põgusalt, seni ainus põhjalikum uuring pärineb aastast 2007, mil majanduslik olukord ja õiguslik regulatsioon olid praegusest tunduvalt erinevad. Käesolev uuring annab ülevaate renditöö regulatsioonist ja kasutamisest 2013. aastal. Uuringus kasutatakse erinevaid andmeallikaid: Eesti äriregistri ja majandustegevuse registri ning Eurocietti (European Confederation of Private Employment Agencies) andmeid, rendiagentuuri veebiküsitluse andmeid, intervjuusid rendiagentuuride ja kasutajaettevõtjate esindajate ning renditöötajatega, samuti varasemaid Euroopa Liidu liikmesriikides ja Eestis tehtud uuringuid.

Uuringu elluviimisel pöörati suurt tähelepanu sellele, et kaardistada Eestis tegutsevad rendiagentuurid, kuna olemasolevate andmete põhjal pole võimalik selliste ettevõtete ringi täpselt määratleda. Veebiküsitlusele vastanud ettevõtetest tegeleb töötajate rentimisega 92, neist 47 täitis ankeedi korrektselt lõpuni.

Uuring koosneb mitmest osast. Esmalt analüüsitakse direktiivide 2008/104/EÜ (renditöö kohta) ja 91/383/EMÜ (käsitleb meetmeid tähtajalise või ajutise töösuhtega töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise soodustamiseks) ülevõtmist Eesti õigusesse ja antakse ülevaade Euroopas ja Eestis läbiviidud uuringute tulemustest. Seejärel tutvustatakse Eesti renditöö olukorda, mis põhineb uuringus läbiviidud rendiagentuuride veebiküsitlusel ning rendiagentuuride ja kasutajaettevõtjate esindajate ning renditöötajatega tehtud intervjuudel. Viimasesse peatükki on koondatud olulisemad tänased kitsaskohad koos võimalike lahendustega.

Külastusi 1889, sellel kuul 1889

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks