Avaleht / Uuringud ja analüüsid / Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Autor: AS EMOR
Läbiviija / rahastaja: AS EMOR / Sotsiaalministeerium, ESF
Aasta: 2012

Sotsiaalministeeriumi tellimisel valmis uuring „Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal“, mis annab ülevaate ohtlike kemikaalide levikust Eesti ettevõtetes, tööandjate teadlikkusest kemikaalidega käitlemise nõuetest, töökeskkonna nõuete täitmisest ning enim levinud ennetusmeetmetest ohtlike kemikaalide käitlemisel.

Täpsema tähelepanu all olid uuringus kantserogeenide, mutageenide, reproduktiivtoksiliste ainete (edaspidi KMR) ja nanomaterjalide käitlemine. Kontakt kantserogeensete ja mutageensete kemikaalidega võib põhjustada pahaloomulisi kasvajaid ning mutatsioone ning kokkupuutel ohutut taset ei ole. Reproduktiivtoksilised ained võivad kahjustada inimese sigivust. Nanomaterjalid on ohtlike kemikaalide valdkonnas üheks uuemaks riskiteguriks: antud materjalid leiavad üha laialdasemat kasutust, samas ei ole nanoosakeste organismi sattumisega kaasnevaid terviseriske veel piisavalt uuritud ja teadvustatud.

Uuringust selgus, et:

  • Iga kolmanda Eesti ettevõtte töötajad puutuvad kokku ohtlike kemikaalidega.
  • Tööandjate teadlikkus ohtlike kemikaalide käitlemisele kehtestatud nõuetest on madal: vaid  44% teavad REACH määrust (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) ning 27% rakendavad seda.
  • Enamus tööandjatest teavitavad töötajaid ning tagavad nende kaitse, kuid vähemalt neljandik seda siiski ei tee.
  • Suured ettevõtted (250 või rohkem töötajat) ning KMR-ide käitlejad on ohtlikest kemikaalidest teadlikumad ja rakendavad abinõusid töötajate kaitseks suuremal määral kui väikesed ettevõtted (5-9 töötajat).

Uuringu tulemuste põhjal võib öelda, et Eesti ettevõtted vajavad ulatuslikumat informeerimist ja juhendamist ohtlike kemikaalide käitlemisega seotud töökeskkonna ohtudest, nende vältimise ja vähendamise võimalustest ning käitlemisega kaasnevatest kohustustest.

Eeltoodud teemadel informatsiooni kogumine ja analüüs aitab planeerida riiklikul tasandil ennetustegevusi, muuta teavitustööd efektiivsemaks ning leida lahendusi olemasolevate ning uute riskitegurite maandamiseks töökeskkonnas. Uuringu viis Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi AS EMOR Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Tööelu kvaliteedi parandamine 2009-2014“ raames.

Külastusi 2075, sellel kuul 2075

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks