Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Töövahendite kasutamine

Viimati uuendatud: 20.03.2024
  • Töövahend on masin, seade, paigaldis, transpordivahend, tööriist või muu tööks kasutatav vahend.
  • Enne töövahendi kasutamist tuleb töötaja vajalikus mahus väljaõpetada ja ohutusalaselt juhendada.
  • Ohutusalane juhendamine peab hõlmama abinõusid, mida tuleb rakendada kasutaja ja teiste töökeskkonda lubatud isikute ohutuse tagamiseks.

Töövahenditest

Töövahend on masinseadepaigaldistranspordivahendtööriist või muu tööks kasutatav vahend. Töövahendi kasutamine ei tohi ohustada tervist ning töö- ja elukeskkonda. Kasutamise all mõistetakse sellega töötamist, selle käivitamist, seiskamist, transporti, teisaldamist, paigaldamist, parandamist, seadistamist, hooldust ja puhastamist.

Enim tööõnnetusi töövahendi kasutamisel juhtub kokkupuutel selle ohtlikult liikuva osaga, näiteks lõikevigastused saekettaga, freesiteraga ning hammasrataste vahele jäänud sõrmede muljumised. Kokkupuude kõigi töövahendi ohtlikult liikuvate osadega peab olema välditud. Selleks kasutatakse kaitsepiirdeid ning kaitsepiirde blokeeringuid, mis peatavad piirde eemaldamisel ohtlikult liikuva osa töötamise. Igasugune töötaja sattumine ohualale peab olema tõkestatud. Kindlasti ei tohi maha võtta või lahti ühendada kaitsepiirdeid või automaatseid blokeeringuid. Enne töövahendi kasutamist tuleb töötaja vajalikus mahus väljaõpetada ja ohutusalaselt juhendada.

Ohutusalane juhendamine

Ohutusalane juhendamine peab hõlmama:

  1. teavet ohtude ja ohuolukordade kohta, mis kaasnevad või võivad kaasneda töövahendi kasutamisega ning selle kasutamisest saadud kogemusi;
  2. abinõusid, mida tuleb rakendada kasutaja ja teiste töökeskkonda lubatud isikute ohutuse tagamiseks;
  3. teavet töötamiskohal või selle lähedal olevatest suurema ohuga töövahenditest;
  4. teavet igasugustest muudatustest töökeskkonnas, mis suurendavad töötaja poolt kasutatava või tema lähedal asuva töövahendi ohtlikkust;
  5. juhiseid tegutsemiseks õnnetusohu korral.

Töövahendit peab olema võimalik hooldada seisatud seadme puhul. Kui seiskamine ei ole võimalik, tuleb rakendada vajalikke kaitseabinõusid ja kasutada selliseid abivahendeid, mis tagavad töö ohutu teostamise, eelistatult väljastpoolt ohuala.

Töötaja on kohustatud kasutama töövahendeid nõuetekohaselt, hoiduma omavoliliselt lahti ühendamast, muutmast või eemaldamast töövahenditele paigaldatud ohutusseadiseid ja kasutama neid seadiseid nõuetekohaselt. Igast töövahendi rikkest ja puudusest, mis ilmneb selle kasutamisel, tuleb tööandjat teavitada.

Nõuded töövahendile

Euroopa Liidus on kehtestatud paljudele seadmetele ja masinatele, mis on ka töövahendid, rida nõudeid. Nende ostmisel peab töövahendiga kaasas olema vastavusdeklaratsioon, kasutusjuhend ning seadme peab olema CE-märgistus. Vastavusmärgi paigaldab masinale vastavusdeklaratsiooni väljaandja, kinnitades sellega seadme vastavust seadme ohutuse seadusele või masinadirektiivile. Tööandjal on vähem muret, kui usaldab töötajale töövahendi, mis vastab nõuetele. Kõik töövahendid peavad olema viidud vastavusse ohutu kasutamise nõuetega. Siin ei tehta erandeid ei vanematel nõukogudeaegsetel, ega viimastel aastatel toodetud seadmetel.