Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Töötukassa teenused

Viimati uuendatud: 31.01.2024
 • Töötukassa toetab töö ja töötaja leidmisel
 • Töötukassa maksab hüvitisi ja toetusi
 • Töötukassa pakub tuge vähenenud töövõimega inimestele

Töö otsimine

Oled uue töö otsingutel, aga tööpakkumiste seast on keeruline sobivat leida? Sisesta oma töösoovid ja otsime automaatselt sulle sobilikke tööpakkumisi.

Loe lisaks.

Töötaja otsimine

Vaba töökoha täitmisel saate kasutada töötukassa abi. Tööpakkumise avaldamiseks ja sellele sobivate töötajate otsimiseks avaldage tööpakkumine e-tootukassas. Vajadusel saate abi töötukassa maakondlikust osakonnast. Osakondade kontaktid leiate siit.

Töötukassa kaudu on lihtsaim viis leida töötaja:

 • üle 100 000 unikaalse külastaja kuus
 • 50% kõikidest Eesti tööpakkumistest on siin
 • tehisintellekt aitab leida sobivad kandidaadid
 • kohene võimalus võtta kandidaatidega ühendust
 • kõik see on tasuta

Loe lisaks.

Tööandjate teavitamise ja nõustamise teenus

Teavitamise ja nõustamise käigus saab tööandja ülevaate, kuidas töökeskkonnas erinevate terviseprobleemidega või erivajadustega inimesi toetada. Teenus on tööandjale tasuta.

Viime läbi ettevõttepõhiseid seminare, koolitusi või praktikume nii organisatsiooni juhtidele kui meeskonnaliikmetele, kes puutuvad kokku terviseprobleemiga või erivajadusega inimestega (juhendajad, tugiisikud jt). Individuaalnõustamise viime läbi ühele tööandjale ühe inimese erivajaduse toetamiseks. Vajadusel kaasame nõustamisprotsessi erialaspetsialiste.

Kord kvartalis toimuvad üle-eestilised veebipõhised teavitusüritused. Teavitusüritus toetab eelkõige esmaste takistuste ületamist, mis võivad terviseprobleemiga inimestega suhtlemisel,  juhendamisel või töötamisel tekkida. Teavitusüritustele on osalema oodatud kõik tööandjad ja täpsemat infot leiab enne üritust töötukassa kodulehel.

Loe lisaks

Karjääriteenused

Karjääriteenuste eesmärk on toetada sind läbimõeldud valikute tegemisel hariduses ja tööelus. Karjääriteenuseid, milleks on karjääriinfo vahendamine ja karjäärinõustamine osutavad karjäärispetsialistid. Karjäärispetsialistiga saad kohtuda nii silmast silma kui e-kanalites, individuaalselt või koos teistega grupis, kui lisaks personaalsele toele soovid kuulda ka teiste inimeste kogemusi.

Karjääriteenused on tasuta ja mõeldud kõikidele soovijatele: õpilastele, noortele, tööotsijatele, töötajatele, lapsevanematele, pensioniealistele.

Karjäärispetsialistid toetavad sind usaldusväärse info leidmisel, sobilike infoallikate kasutamisel ning nende toel valikuvõimalusteni jõudmisel. Lõpliku otsuse ja valiku teed aga sina ise.

Loe lisaks töötukassa kodulehelt ja karjääriveebist Minu karjäär.

Töövõime hindamine

Töövõime hindamisel lähtutakse sellest, et iga inimene on unikaalne ja sama puue või haigus võib inimestel väljenduda väga erinevalt. Töövõime hindamisel võetakse arvesse inimese terviseseisundit ning sellest tulenevaid tegutsemise ja osaluse piiranguid. Selleks hinnatakse inimese kehalist ja vaimset võimekust erinevates valdkondades. 

Töövõime hindamine koosneb viiest sammust:

 • arstivisiit
 • töövõime hindamise taotluse esitamine
 • eksperdiarvamuse koostamine
 • töövõime hindamise ulatuse otsustamine
 • töövõimetoetuse maksmine ja vajadusel teie nõustamine ning tööturuteenuste osutamine töötamise jätkamiseks või tööle saamiseks.  

Loe lisaks

Tugiisikuga töötamine

Kui töötaja vajab tööellu sisse elamisel, tööülesannete täitmisel, töö planeerimisel ja korraldamisel või tööalasel suhtlemisel oma puude või vähenenud töövõime tõttu abi ja juhendamist, saab tööandja taotleda selleks töötukassalt tugiisikuga töötamise teenust. Tugiisikuks võib olla töötaja kolleeg või sobiv inimene väljastpoolt töökohta.

Loe lisaks

Tööruumide ja -vahendite kohandamine

Kui puude või vähenenud töövõimega töötajal on raske pääseda oma tööruumidesse või kasutada ettenähtud töövahendeid, aitab töötukassa kohandada töökoha ja töövahendid töötaja jaoks ligipääsetavaks ja kasutatavaks. Töötukassa kaalub tööandjale töökoha kohandamise kulu hüvitamist mõistlikkuse põhimõttest lähtudes.

Loe lisaks

Tööalane abivahend

Kui tööülesannete täitmine tööandja vahenditega on töötaja tervisest tuleneva takistuse tõttu takistatud, annab Töötukassa töötajale kasutada tööalase abivahendi. Tööalane abivahend on abivahend, milleta inimesel ei ole oma puude või vähenenud töövõime tõttu võimalik tööülesandeid täita, kuid mida teised sellel töökohal töötajad ei vajaks.

Loe lisaks

Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine on mõeldud inimestele, kes vajavad oma terviseseisundist tulenevate takistustega toimetulemiseks teise sarnase puude või tervisehäirega inimese toetust.

Kogemusnõustamist saab nii töötu kui ta töötav inimene, samuti õppiv või koondamisteatega tööotsija, kellele on määratud vähenenud töövõime või puue.

Loe lisaks

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsiooni pakutakse inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi. 

Tööalast rehabilitatsiooni saavad inimesed tingimusel, et:

 • nad on tööealised (s.t vanuses 16 a kuni vanaduspensioniiga);
 • neil on tuvastatud vähenenud töövõime (puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime);
 • nad on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Loe lisaks

Palgatoetus

Palgatoetuse eesmärk on toetada tööandjat pikaajalise töötu, noore, vähenenud töövõimega inimese või hiljuti vanglast vabanenud isiku tööle rakendamisel.

Palgatoetust saab taotleda nii tähtajatu kui ka tähtajalise töölepingu sõlmimisel. Toetuse suurus on 50% töötaja palgakulust (brutotasu). Palgatoetuse maksmise periood on vastavalt selle määramise alusele 6 või 12 kuud.

Loe palgatoetusest täpsemalt Töötukassa kodulehelt.

Palgatoetuse avaldus palume esitada enne töösuhte algust e-töötukassa kaudu.

Alaealise töötamise toetus

Kui pakute tööd 13-16-aastastele noortele, on teil võimalus taotleda alaealise töötamise toetust. Maksame toetust tööandjale, kes on eelmise kalendriaasta jooksul tasunud 13-16-aastastele töötajatele brutotöötasuna kokku vähemalt 1000 eurot. Taotlusi saab esitada iga aasta alguses (hiljemalt 31. märtsil) eelmise kalendriaasta eest ja toetuse suurus on 30% iga 13-16-aastase töötaja brutotasust eelmisel aastal.

Loe lisaks

Rahvusvahelise kaitse saaja töötamise toetamine

Rahvusvahelise kaitse saaja tööellu sisseelamise ja tööl püsimise toetamiseks makstakse tööandjale tööalase mentorluse tasu ning hüvitatakse töötaja kvalifikatsiooni saamise, töötamisega seotud tõlketeenuse ja tööalase koolituse  kulu. Eesmärk on suurendada rahvusvahelise kaitse saajate tööhõives osalemist, aidata kaasa iseseisvale toimetulekule ning kohanemisele ja lõimumisele Eesti ühiskonda. Tasu makstakse ja kulud hüvitatakse, kui tööandja võtab tööle rahvusvahelise kaitse saaja tähtajatu või vähemalt neljakuulise tähtajaga töölepinguga.

Loe lisaks

Kollektiivne koondamine

Töölepingu seaduse § 89 kohaselt võib tööandja töölepingu erakorraliselt koondamise tõttu üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul.

Koondamiseks loetakse ka töölepingute erakorralist ülesütlemist:

 • tööandja tegevuse lõppemisel (likvideerimine, sundlõpetamine);
 • tööandja pankroti väljakuulutamisel;
 • pankrotimenetluse lõpetamisel pankrotti välja kuulutamata, raugemise tõttu.

Seaduses on eraldi reguleeritud korraga paljude töötajate koondamine ehk töölepingute kollektiivne ülesütlemine (Töölepingu seaduse ehk TLS § 90). Töölepingute kollektiivsel ülesütlemisel peab tööandja järgima töölepingu seaduse §-s 101–103 sätestatud erisusi, kaasates ülesütlemisprotsessi töötajate usaldusisiku või tema puudumisel töötajad ning teavitades kavandatavast töölepingute ülesütlemisest Eesti Töötukassat.

Loe lisaks

Luba välismaalase töölevõtmiseks

Kui välismaalane, kes ei ole Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik, soovib Eestis viibida töötamise eesmärgil, peab tal olema elamisluba töötamiseks. Enne, kui ta seda Politsei- ja Piirivalveametilt taotleda saab, peab üldjuhul tööandjal, kes isiku tööle võtab, olema töötukassa luba välismaalase töölevõtmiseks.

Tööandja vajab töötukassa luba töökoha täitmiseks välismaalasega järgmistel juhtudel:

 • välismaalane taotleb tähtajalist elamisluba töötamiseks;
 • välismaalane taotleb tähtajalist elamisluba töötamiseks renditöötajana;
 • välismaalane taotleb tähtajalist elamisluba ettevõtjasiseseseks üleviimiseks;
 • välismaalane vahetab tööandjat;
 • välismaalane taotleb EL sinist kaarti;
 • välismaalane elab Eestis EL sinise kaardi alusel ning soovib EL sinise kaardi kehtivusaja kahe esimese aasta jooksul lõpetada töötamise tööandja juures, kelle juurde tööle asumiseks talle EL sinine kaart anti, ning asuda tööle teise tööandja juurde.

Loe lisaks