Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Töötervishoid kaugtööl

Viimati uuendatud: 27.12.2022
  • Kutsehaigus võib tekkida ka kaugtöötajal.
  • Tööandja peab uurima ka kaugtöötaja kutsehaigestumise asjaolusid.
  • Ka kaugtöötaja peab läbima tervisekontrolli.

Tervisekontroll kaugtöö puhul

Kaugtöö kasutamisel on tervisekontroll oluline, kuna aitab välja selgitada, kas kaugtöö mõjutab töötaja tervist. 

Tööandja peab korraldama kaugtööd tegevale töötajale tervisekontrolli sarnaselt teiste töötajatega. Töötaja tuleb tervisekontrolli saata lähtuvalt riskide hindamise tulemustest ja talle mõjuvatest ohuteguritest. Töötaja peab läbima tervisekontrolli, kui ta töötab üle poole tööajast kuvariga

Kuvariga töötavale töötajale korraldab tööandja esmase tervisekontrolli nelja kuu jooksul tööle asumisest arvates. Tööandja kannab tervisekontrolliga seotud kulud. Tervisekontroll tehakse tööajal ja töötajale makstakse sellel ajal keskmist tööpäevatasu.

Töötervishoiuarst võtab tervisekontrolli tegemisel aluseks töökeskkonna riskide hindamise tulemused ja töötaja varasemate tervisekontrollide otsused. Töötervishoiuarst määrab vajalikud terviseuuringud ja annab hinnangu töötaja terviseseisundile. Seejärel teeb arst otsuse töökeskkonna või töökorralduse töötajale sobivuse kohta. Töötervishoiuarst teeb töötajale teatavaks tema terviseuuringute tulemused ja tervisekontrolli otsuse.

Töötervishoiuarst väljastab tööandjale tervisekontrolli otsuse, milles esitab vajaduse korral ettepanekud töötaja töökeskkonna või töökorralduse muutmiseks.

Kas kaugtöötajal võib tekkida kutsehaigus?

Kutsehaigus on haigus, mille on põhjustanud kutsehaiguste loetelus nimetatud töökeskkonna ohutegur või töö laad. 

Kutsehaigus võib tekkida ka kaugtöötajal, kui tema tervist on mõjutanud töökeskkonnas esinevad ohud. 

Asjaolu, et kutsehaigus ei kujunenud välja tööandja ruumides, vaid kaugtöö tegemise kohas, ei vabasta tööandjat kohustusest selgitada välja kutsehaigestumise põhjused ja asjaolud. Kui tööandjal ei võimaldata kutsehaigestumist selle väljakujunemise kohas (nt kodus) uurida, võib töötajal olla keerulisem tõestada, et kutsehaigestumine oli põhjustatud töökeskkonnast või töö laadist. 

Kaugtöö võimaldamisel tuleb tööandjal teha kõik endast olenev, et vältida kutsehaigestumise välja kujunemist. Tööandja saab hinnata riske samuti on oluline töötaja juhendamine.