Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Töölepingu sõlmimine

 • Töö tegemiseks võib sõlmida erinevat liiki lepinguid, näiteks töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu.
 • Tööleping peab olema omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud.
 • Tähtajalise töölepingu sõlmimiseks peab olema töö ajutisest tähtajalisest iseloomust tulenev mõjuv põhjus
Töölepingu allkirjastamine

Töölepingu sõlmimine

Milline leping töötamiseks sõlmida?

Töö tegemiseks võib sõlmida erinevat liiki lepinguid, eelkõige: töölepingutöövõtulepingu ja käsunduslepingu. Enne kindla lepingu väljavalimist ja allkirjastamist tuleks hoolega läbi mõelda, milline leping tekkiva õigussuhte jaoks kõige paremini sobib. Sellest peab nähtuma poolte tegelik tahe, milles nad läbirääkimisi pidades kokku leppisid. 

 TöölepingKäsunduslepingTöövõtuleping
Seaduslik alusTöölepingu seadus (TLS)Võlaõigusseaduse (VÕS) §§ 619 - 634)VÕS §§ 635 - 657
Tasu

Vähemalt töötasu alammäär

TLS § 1 lg 2

Õigus saada tasu, kuid võimalikud ka tasuta kokkulepped

VÕS §§ 627-629

Õigus saada tasu, 

VÕS § 637

Töö sisuTöö tegemine kui protsess vastavalt tööandja juhtimisele ja kontrollileTeenuse osutamine vastavalt kokkuleppeleAsja valmistamine või muutmine või teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse saavutamine
Lepingu vorm

Kirjalik (v.a. TLS § 4 lg 5)

 

Suuline või kirjalik lepingSuuline või kirjalik leping
KestusMääramata tähtajaga (v.a. TLS § 9)Tähtajaline (määramata tähtaeg ei ole keelatud)Tähtajaline
AlluvussuheJahEiEi
Isiklik täitmine

Jah

TLS § 15 lg 3

Eelduslikult isiklikult

VÕS § 622

Ei pea täitma isiklikult

VÕS § 635 lg 3

Ületunnitöö, riigipühal ja öösel töötamise eest kõrgem tasuJahEiEi
Kohustuslik ja tasustatud põhipuhkusJahEiEi
Fikseeritud tööaeg ja töö- ja puhkeaja piirangudJahEiEi
RavikindlustusJahJah/Ei*Jah/Ei*
Tervisekontrolli korraldamineJahEiEi
Vaidluste lahendamise kohtTöövaidluskomisjon või kohusKohusKohus
NäitedKlienditeenindaja, õpetajaJurist (kliendi kohtus esindamine)Remondimees (nt korteri vannitoa remont)

*Ravikindlustuse saamiseks peab ühelt või mitmelt käsundus ja/või töövõtulepingult deklareeritud sotsiaalmaks summeeritult 2024. aastal olema vähemalt 239,25 eurot (see on bruto kuutasu 725 eurot). Ravikindlustus hakkab kehtima tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) esitamise tähtpäevast järgmisel päeval juhul. TSD esitatakse väljamaksete tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Näiteks kui teenust asutakse osutama 1. jaanuarist, esimene tasu saadakse 5. veebruar, TSD esitatakse 10. märts, hakkab ravikindlustus kehtima alates 11. märtsist

Näide:

Tööleping: Tarmo on elukutselt ehitaja. Ta töötab juba 10 aastat ehitusettevõttes töölepinguga. Tööandja kohustus on otsida uusi ehitusobjekte, millega tagada töötajatele tööd, järgida töö- ja puhkeaega ning anda töötajatele töövahendid, -riided ja materjalid. Tarmo kohustus on teha kokkulepitud ajal, kohas ja mahus tööd vastavalt tööandja korraldustele.

Töövõtuleping: Tarmo soovib lisaraha teenida, ning naabril on uut garaaži vaja. Tarmo sõlmib naabriga töövõtulepingu, mille kohaselt peab ta garaaži vastavalt naabri esitatud projektile valmis ehitama. Tarmo saab ehitamise eest tasu siis, kui garaaž on valmis ja üle antud. Vajalikud töövahendid peab Tarmo ise leidma.

Käsundusleping: Kohalik kutsekool kutsub Tarmot pidama 2 päevast loengut õpilastele töövahendite kasutamise teemal ehitusel. Tarmo ja kutsekool sõlmivad loengu pidamiseks käsunduslepingu. Käsunduslepingu kohaselt peab Tarmo pidama õpilastele loengu, mille sisu ja ülesehitus on täielikult Tarmo enda otsustada.

Kas tööga alustamine on lepingu sõlmimine?

Töölepingu seadus eeldab, et kõigis olulistes tingimustes on kokku lepitud ja tööleping on kirjalikult sõlmitud enne tööle asumist. TLSi kohaselt pole töölepingu kirjalik sõlmimine kohustuslik vaid siis, kui töösuhte kestus ei ületa kahte nädalat.

Kahjuks ei ole harvad juhud, kus töötaja asub kättenäidatud tööd tegema, kuid pole kirjalikku lepingut saanudki. Küsimusele, millal tööleping allkirjastatakse, annab tööandja põiklevaid vastuseid. Töötaja peaks sellises olukorras saatma tööandjale e-kirja, kus kordab üle tähtsamad kokkulepped ning nõuab töölepingu kirjaliku dokumendi väljastamist. Tööandja on kohustatud kahe nädala jooksul alates nõude saamisest töötajat töölepingu tingimustest kirjalikult teavitama. Vahel võivad töötajat siis üllatada hoopis ebasoodsamad kokkulepped või tingimused, millest tööle asudes juttugi ei olnud.

Hetkest, kui töötaja asub tööülesandeid täitma, tekib tal tööandjaga lepinguline suhe ja töölepingu seadus kehtib võrdselt mõlemale poolele. Seega võib töölepinguline suhe tekkida ka ilma lepingut sõlmimata, tööle asumisel.

Kui töötamist alustatakse ilma kirjaliku lepinguta, oleks mõistlik olulisemad tingimused nagu näiteks töökohustused, tasu, töötamise koht jt kokkulepped teha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, näiteks e-kirjana. Suulisi kokkuleppeid on hiljem väga keeruline tõendada. Kui tööga on juba alustatud, siis järelikult on nõustutud ka töötingimistega ning hiljem kirjalikku lepingut sõlmides eeldatakse, et töötaja on lepingutingimustega nõus.

Ilma kirjaliku lepinguta tööle asudes on töötajal õigus nõuda tööandjalt töölepingu vormistamist hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul.

Kirjalikku töölepingut ei pea sõlmima, kui töösuhe kestab vähem kui kaks nädalat. Siiski on soovitav seda teha, et vältida hilisemaid arusaamatusi ja vaidlusi.

Kirjaliku vormi puudumine ei muuda töölepingut ja poolte omavahelist kokkulepet olematuks, kuid võib raskendada lepete tõendamist, näiteks võivad tekkida vaidlused töötasu, tööülesannete jt tingimuste üle. Kui töötaja on asunud täitma tööülesandeid, kuid tööleping on jäänud kirjalikult vormistamata, ei saa tööandja hiljem väita, et lepingut ei ole sõlmitud.

Kui kirjaliku lepinguta töösuhet soovitakse lõpetada, tuleb mõlemal poolel ikkagi järgida töölepingu seadustest tulenevaid ülesütlemise reegleid. Ka suulist töölepingut saab üles öelda ainult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse alusel, järgides etteteatamise tähtaegasid. Seega ei muuda näiteks suuline kokkulepe töötajaga töösuhte ülesütlemist tööandja jaoks lihtsamaks. Pigem võib see endaga kaasa tuua töövaidluse, mis võib lõppeda hüvitise maksmisega teisele poolele.

Töösuhet alustades tasub seega hilisemate vaidluste vältimiseks alati eelnevalt läbi rääkida ja kirjalikult fikseerida kõik tööga kaasnevad õigused ja kohustused.

Töölepingu vorm

Töölepingu seadus näeb töölepingule ette kirjalikku vormi, mis tähendab, et see peab olema omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud

Kirjalik vorminõue ei ole kohustuslik töösuhte puhul, mille kestus ei ületa kahte nädalat. Reeglina on sellisel juhul tegemist väga lühiajalise tööga. Siiski on soovitav ka lühiajalise lepingu korral sõlmida tööleping kirjalikult, et vältida hilisemaid arusaamatusi ja vaidlusi.

Kirjaliku vormi järgimata jätmisel ei ole tööleping tühine. See tähendab, et kirjaliku vormi puudumine ei muuda pooltevahelist kokkulepet olematuks, kuid võib raskendada hiljem kokkulepete tõendamist. Poolte vahel võib tekkida hiljem vaidlus seoses töötasu, tööülesannete jms tingimuste üle. Näiteks olukorras, kus töötaja on asunud täitma tööülesandeid, kuid tööleping on jäänud kirjalikult vormistamata, ei saa tööandja hiljem väita, et lepingut ei ole sõlmitud.

Tööleping vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb töötajale ja teine tööandjale.

Töölepingu näidis

Tähtajalise töölepingu sõlmimine

Seadus eeldab, et tööleping sõlmitakse tähtajatult. Kui tööandja soov on sõlmida töötajaga tähtajaline tööleping, peab selleks olema töö ajutisest tähtajalisest iseloomust tulenev mõjuv põhjus. Nimetatud juhul on tegemist töötingimuste erijuhuga, mistõttu on tööandjal kohustatud teavitama töötajat kirjalikult töölepingu kestusest ja tähtajalise sõlmimise põhjustest. Selle kohustuse täitmata jätmisel loetakse töösuhe tähtajatuks. Tähtajalise töölepingu sõlmimiseks on vajalik pooltevaheline kokkulepe.

Tähtajalise töölepingu võib sõlmida kahel juhul:

 • töö on ajutise tähtajalise iseloomuga (näiteks töömaht on ajutiselt suurenenud, hooajatöö tegemine, renditöö puhul töö ajutine iseloom kasutajaettevõtjas);
 • ajutiselt äraoleva töötaja asendamine.

Tähtajalise töölepingu võib sõlmida kuni 5 aastaks. Töölepingu seadus ei näe ette tähtajalise töölepingu minimaalset kestust, mistõttu võib tähtajaline leping olla sõlmitud ka näiteks paariks päevaks.

Ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks võib tähtajalise töölepingu sõlmida asendamise perioodiks. Näiteks vanemapuhkusel oleva töötaja asendamiseks võib töölepingu sõlmida kuni töötaja vanemapuhkuselt naasmiseni. Töölepingu tähtajalisus võib olla määratud konkreetse kuupäevaga või teatud kindla sündmuse saabumisega (asendatava töötaja tööle naasmine).

Tähtajalise töölepingu pikendamine ja järjestikku sõlmimine

Tähtajalisele töölepingule tulenevad seadusest piirangud selle järjestikuse sõlmimise ja pikendamise osas.

Tähtajalise töölepingu sõlmimise puhul on oluline meeles pidada, et see loetakse sõlmituks tähtajatult, kui esineb üks järgnevatest asjaoludest:

 • Tähtajalist töölepingut on järjestikku sõlmitud rohkem kui kaks korda samalaadse töö tegemiseks. Tähtajalised töölepingud on sõlmitud järjestikku, kui ühe töölepingu lõppemise ja järgmise töölepingu sõlmimise vaheline aeg ei ületa 2 kuud. Samalaadseks tööks on töö, mis on identne eelmise lepingu alusel tehtava tööga ning töö, kus tööülesanded on eelmise tööga sarnased.
 • Tähtajalist töölepingut on pikendatud rohkem kui üks kord 5 aasta jooksul.

Renditöösuhtes kohaldatakse tähtajalise töölepingu järjestikust sõlmimise või pikendamise piirangut iga kasutajaettevõtja kohta eraldi, st piirangut peab järgima, kui renditööd tehakse järjestikuste tähtajaliste lepingute alusel sama kasutajaettevõtja juures.

Töötuna arveloleku ajal ajutise töö (nn tööampsude) tegemisel rakendub erisus tähtajaliste töölepingute järjestikuse sõlmimise ja pikendamise piirangust. Antud erisus võimaldab tööandjal samalaadse töö tegemiseks kuuekuulise perioodi jooksul piiramatult sõlmida tähtajalisi töölepinguid kestusega kuni kaheksa kalendripäeva ilma, et tööleping muutuks tähtajatuks. Kuuekuulise perioodi arvestamist alustakse esimese kuni 8-kalendripäeva pikkuse tähtajalise töölepingu sõlmimise kuupäevast.

Endiselt kehtib tingimus, et töötu võib maksimaalselt töötada kaheksa päeva kuus ning ajutiseks töötamiseks sõlmitav leping ei või olla pikem kui kaheksa päeva. Seega on võimalik tööampsude tegijaga ühes kuus sõlmida näiteks ühe töölepingu kestusega kuni kaheksa päeva, soovi korral aga kasvõi kaheksa ühepäevast töölepingut.

Töötuna arveloleku ajal ajutise töö tegemiseks sõlmitud tähtajaline tööleping muutub tähtajatuks, kui:

 • tööandja tähtajalise töölepingu sõlmimisel ületab ühes kuus lubatud päevade arvu (näiteks kui pooled sõlmivad tähtajalise töölepingu kestusega üheksa päeva või rohkem);
 • sama tööandja sõlmib peale kuuekuulise perioodi möödumist järgneva kuue kuu jooksul sama töötajaga uue tähtajalise töölepingu.

Oluline on silmas pidada, et tähtajalise töölepingu sõlmimiseks peab endiselt olema töö ajutisest tähtajalisest iseloomust tulenev mõjuv põhjus (eelkõige töömahu ajutine suurenemine, hooajatöö tegemine või teise töötaja asendamine).

Ajutise töötamise kohta töötuna arveloleku ajal leiab teavet Töötukassa koduleheküljelt.

Töötaja teavitamine töötingimustest

Kohustuslikud andmed (TLS § 5 lg 1)

Erijuhud (TLS § 6)

tööandja ja töötaja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht  
töölepingu sõlmimise ja töötaja tööle asumise aeg tähtajalise töölepingu sõlmimine
tööülesannete kirjeldus konkurentsipiirangu või saladuse hoidmise kohustuse sisu
ametinimetus, kui sellega kaasneb õiguslik tagajärg kaugtöö tegemine
töötasu ja palgapäev renditöö tegemine
tööandja makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed, sealhulgas viide neid saavate asutuste ja nende maksmisega kaasneva kaitse kohta  
tööandja pakutav koolitus ja muud hüved, kui nendes on kokku lepitud summeeritud tööajaarvestuse kohaldamine
tööaeg kulutuste hüvitamine
töö tegemise koht töötingimused, kui töötaja töötab pikemaajaliselt välisriigis
puhkuse kestus ja viide muule tööandja hüvitatavale puhkusele  
viide töölepingu ülesütlemise kirjalikku taasesitamist võimaldavale vormile, põhjendamiskohustusele ning etteteatamistähtaegadele  
viide tööandja kehtestatud töökorralduse reeglitele  
viide kollektiivlepingule, kui töötaja suhtes kohaldatakse kollektiivlepingut  
viide ületunnitöö tegemise ja hüvitamise korrale  
katseaja kestus  

 

Tööleping loetakse sõlmituks, kui töötaja ja tööandja on saavutanud kokkuleppe kõigis olulistes tingimustes. Olulised tingimused määravad töötaja ja tööandja vastastikusel kokkuleppel arvestades konkreetset töösuhet.

Üldreeglina on töölepingus kokku lepitavateks olulisteks tingimusteks töötasu, tööaeg, tehtavad tööülesanded, töö tegemise koht jms. Seadus näeb ette tingimused, millest peab tööandja töötajat enne tööle asumist kirjalikult teavitama. Tööandja peab töötajat tingimustest teavitama töölepingus või selle juurde kuuluvas dokumendis. Seejuures on oluline selgelt eristada poolte vahel kokkulepitud tingimusi ja töötajale teatavaks tehtud infot.

Näiteks on kokkulepitavaks tingimuseks töötasu ning töötajale teatavaks tehtud infoks töötaja informeerimine olemasolevast kollektiivlepingust. Poolte kokkulepitud tingimusi saab muuta vaid  kokkuleppel. Tööandja peab töötajale kirjalikult esitama vähemalt järgmised andmed:

 • tööandja ja töötaja nimi;
 • registri- või isikukood; elu või asukoht;
 • töölepingu sõlmimise ja töötaja tööle asumise aeg;
 • tööülesannete kirjeldus;
 • töötasu ja selle maksmise aeg (palgapäev);
 • tööandja makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed ning neid saavad asutused ja nende maksmisega kaasneva kaitse;
 • tööaeg;
 • töö tegemise koht;
 • põhipuhkuse kestus ja muud tööandja poolt hüvitavad puhkused;
 • tööandja poolt pakutav koolitus;
 • töölepingu ülesütlemise kirjalikku taasesitamist võimaldav vorm, põhjendamiskohustus ja etteteatamise tähtajad;
 • töökorralduse reeglid;
 • kehtiv kollektiivleping;
 • ületunnitöö tegemise ja hüvitamise kord;
 • katseaja kestus

Andmed tuleb sõnastada viisil, mis võimaldab töötajal neist üheselt aru saada. Tööandja ei tohi sõnastada andmeid liiga keeruliselt ja ebaselgelt.

Teatud juhtudel võib olla asjakohane töölepingus välja tuua ka mõisted või täpsemad selgitused, et tagada töötingimustest ühtne arusaamine ja vältida hilisemaid vaidlusi.

Kui teave jääb arusaamatuks, tuleb töötajal küsida tööandjalt täiendavaid selgitusi. Tavapäraselt esitab tööandja töötajale andmed enne tööle asumist. Juhul kui tööandja seda teinud ei ole, saab töötaja nõuda tööandjalt andmete esitamist igal ajal. Tööandja peab andmed edastama hiljemalt kahe nädala jooksul pärast nõude saamist.

 

Töötaja teavitamine töötingimustest erijuhtudel

Töölepingu seadus kohustab tööandjat töötajat kirjalikult teavitama ka tingimustest, mida, iga tööleping eelduslikult ei sisalda.

Nimetatud kokkulepeteks on:

 • tähtajalise töölepingu sõlmimine;
 • konkurentsipiirangu või saladuse hoidmise kohustuse sisu;
 • kaugtöö tegemine;
 • renditöö tegemine;
 • summeeritud tööajaarvestuse kohaldamine;
 • kulutuste hüvitamine, ja
 • töötingimused, kui töötaja töötab pikemaajaliselt välisriigis.

Kui tööandja pole töötajale eelpool nimetatud andmeid kirjalikult esitanud, eeldatakse, et vastavaid kokkuleppeid ei ole sõlmitud, kohustust ei ole määratud või kohaldub seaduses sätestatu (näiteks kui pooled pole kokku leppinud, et jätavad katseaja kohaldamata või lühendavad seda, siis katseajaks loetakse 4 kuud (seadusjärgne katseaeg)). Näiteks, kui tööandja väidab, et poolte vahel on sõlmitud tähtajaline töösuhe, peab tal olema ette näidata kirjalik kokkulepe, mis sisaldab tähtajalise töölepingu kestust ja selle sõlmimise põhjust.

Töösuhetest tulenevate dokumentide säilitamine

 • Tööleping - 10 aastat töölepingu lõppemisest arvates
 • Enne 01.07.2009 sõlmitud töölepingud – 50 aastat töölepingu lõppemisest
 • Riskianalüüs – 55 aastat
 • Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise andmed – 55 aasta
 • Töötervishoiuteenuse osutaja säilitab töötervishoiuteenuse osutamisega seotud andmeid 30 aastat osutamisest arvates
 • Tööandja säilitab töötervishoiuteenuse osutamise korraldamisega seotud andmeid kümme aastat osutamisest arvates

Töölepingu seaduse (TLS) § 5 lõike 5 kohaselt säilitab tööandja töölepingu kirjalikku dokumenti selle kehtivuse ajal ning kümme aastat töölepingu lõppemisest arvates. Sellega on tagatud võimalike lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks vajaliku dokumendi olemasolu.

Tööandja käes olev tööraamat tuleb alates 2009. aasta juulist TLS § 133 järgi anda töötajale töölepingu lõppemisel või esitada tööraamatu andmete registreerimiseks asu- või elukohajärgsesse Sotsiaalkindlustusameti osakonda, kui töötaja pole ühe aasta möödumisel töösuhte lõppemisest seda välja võtnud (TLS § 134). Uusi tööraamatuid enam ei väljastata.

Rohkem säilitamistähtaegu TLS ei sätesta, kuid tuleb tähele panna, et enne 01.07.2009 sõlmitud töölepinguid peab varem kehtinud töölepingu seaduse alusel säilitama 50 aastat töölepingu lõppemisest (TLS § 131 lõige 2 lause 1). See on seotud vajadusel pensioniõigusliku staaži tõendamiseks vaja mineva dokumendi tagamisega.

Kui pensioniõiguslikku staaži pole varasema kui 1999. aasta kohta võimalik tööraamatu või muu töölepingu kirjaliku dokumendiga tõendada, sest neid pole säilinud, tuleb pöörduda tõendava dokumendi saamiseks tollase tööandja poole. Endise tööandja puudumisel saab pöörduda Rahvusarhiivi (www.ra.ee) poole, kus säilitatakse tegevuse lõpetanud ettevõtete dokumente.

Varem koostatud isikukaarte ei ole tööandjal TLS § 136 alusel alates 01.07.2009 kohustust säilitada, kuid keelatud nende jätkuv koostamine pole. Isikuandmete töötlemisel tuleb nagu ikka töösuhetes järgida isikuandmete kaitse seaduse sätteid.

Riskianalüüse säilitatakse töökeskkonna andmekogus, välja arvatud juhul, kui tööandjal puudub kohustus riskianalüüsi andmekogusse lisada. Andmekogusse kantud riskianalüüsi andmeid säilitatakse nende andmekogusse kandmisest kuni 55 aastat.

Tööandja säilitab töökeskkonna andmekogusse kandmata või enne 2021. aasta 1. märtsi koostatud riskianalüüse 55 aastat riskianalüüsi koostamisest arvates.

Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise andmeid säilitatakse 55 aastat. Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise tulemuste kohta koostatud raportit säilitatakse töökeskkonna andmekogus 55 aastat.

Enne 19.11.2023 kogutud tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimise andmeid (sh raportit) säilitab tööandja 55 aastat, kui need andmed ei ole üle antud töökeskkonna andmekogusse.

Töötervishoiuteenuse osutaja säilitab töötervishoiuteenuse osutamisega seotud andmeid 30 aastat osutamisest arvates. Tööandja säilitab töötervishoiuteenuse osutamise korraldamisega seotud andmeid kümme aastat osutamisest arvates.

Laevapere liikmete töösuhete erisused

Laevapere liikmete töösuhteid reguleerib meretöö seadus, kus sätestatakse Eesti laevakinnistusraamatusse või laevapereta prahitud laevade registrisse kantud laevadel (Eestis registreeritud laevad) töötavate isikute töösuhtega seonduvad erisused. Kuid kui meretöö seaduses on mõned teemad käsitlemata, lähtutakse teistest seadustest (nt töölepingu seadus, kollektiivlepingu seadus jne).

Laevapere liige on isik, kes on tööle võetud töökohustuste täitmiseks laeval, et laeva käigus hoida või teenindada laeva ja/või reisijaid. Laevapere liikmega sõlmitakse meretööleping. Laevapere liikmed kantakse munsterrolli. Munsterroll on alusdokument, milles sadamasse sisenemisel ja sealt väljumisel esitatakse riigi ametivõimudele andmed laevapere arvu ja koosseisu kohta.

Meretööleping on tööleping, mille alusel teeb füüsiline isik (laevapere liige) teisele isikule (reeder) tööd, alludes reederi juhtimisele ja kontrollile. Reeder maksab laevapere liikmele töö eest tasu.

Meretöölepingu sõlmimisele kohaldatakse töölepingu seaduses töölepingu sõlmimise kohta sätestatut.

Laevapere liikmeks soovijal on lepingueelsete läbirääkimiste käigus õigus tutvuda lepingu tingimustega ja nende kohta nõu küsida.

Meretöölepingu sõlmimiseks võib reeder laevapere liikmeks soovijalt nõuda dokumente ja andmeid, mille vastu tal on õigustatud huvi, eelkõige:

 1. meremehe teenistusraamatut või meresõidutunnistust ja vajaduse korral muud isikut tõendavat dokumenti;
 2. meresõidudiplomit või kutsetunnistust nõutava kvalifikatsiooni kohta;
 3. haridust tõendavat dokumenti;
 4. tervisetõendit;
 5. välismaalase elamis- või tööluba.

Meretöölepingu kirjalikus dokumendis peavad lisaks töölepingu seaduse §-s 5 sätestatule sisalduma vähemalt järgmised andmed:

 1. laevapere liikme sünnikoht;
 2. laevapere liikme tööle asumise koht;
 3. laev või laevad, kus tööle asutakse, ja laeva registrinumber;
 4. viide reederi pakutavatele tervise- ja sotsiaalkaitse tagatistele, sealhulgas hüvitistele seoses tööga seotud haiguse, tööõnnetusest põhjustatud vigastuse või surmaga;
 5. viide laevapere liikme kojusõidu korraldusele;
 6. viide meretöölepingu ülesütlemise tingimustele ja korrale, sealhulgas meretöölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadele.

Kalalaeval töötava laevapere liikme meretöölepingu kirjalikus dokumendis peavad lisaks eelpool mainitule sisalduma andmed eelseisva püügireisi kohta, kui see on võimalik meretöölepingu sõlmimisel kindlaks määrata.

Kalalaeval töötava laevapere liikme meretöölepingu kirjalikus dokumendis ei pea sisalduma andmeid tööle asumise aja ja koha kohta, kui neid ei ole võimalik enne kindlaks määrata.

Tähtajalise meretöölepingu kirjalikus dokumendis peavad lisaks töölepingu seaduse §-s 5 ja § 6 lõikes 2 sätestatule sisalduma meretöö seaduse §-des 9 ja 10 sätestatud andmed.

Üheks merereisiks sõlmitud tähtajalise meretöölepingu kirjalikus dokumendis tuleb märkida ka sihtsadam ja sadamasse saabumise aeg, mille möödumisel laevapere liikme meretööleping lõpeb.

Kalalaeval töötava laevapere liikme meretöölepingu kirjalikus dokumendis ei pea sisalduma sihtsadam ja sadamasse saabumise aeg, kui neid ei ole võimalik enne kindlaks määrata.

Tähtajalise meretöölepingu võib sõlmida kuni viieks aastaks, kui seda õigustavad töö ajutisest tähtajalisest iseloomust tulenevad mõjuvad põhjused, eelkõige kindlaksmääratud reis või reisid, töömahu ajutine suurenemine või navigatsiooniperiood.

Kapten võib tähtajalise meretöölepingu reederi nõusolekul sõlmida kuni neljaks kuuks, kui see on vajalik ohutu meresõidu tagamiseks.

Laevapere liige töötab meretöölepingus nimetatud laeval, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Reeder võib laeva juhtkonda kuuluva isiku ümber paigutada teisele laevale, säilitades talle senised meretöölepinguga kokkulepitud töötingimused, kui ümberpaigutamine on töökorraldust arvestades vajalik ja meretöölepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

Kollektiivleping

Kollektiivleping on vabatahtlik kokkulepe töötajate ja tööandja vahel, millega saab kindlaks määrata töötamise tingimused. Kollektiivlepingu sõlmimine on töötajatele hea viis seista ühiselt paremate töötingimuste eest. Tööandjale on see hea viis määrata korraga kindlaks paljude töötajate töötingimused. Kollektiivlepingu sõlmimist, kehtimist, lõppemist ja sisu reguleerib kollektiivlepingu seadus.

Töötajad saavad kollektiivlepinguga nõuda ühiselt ning julgemalt paremaid tingimusi.

Kollektiivlepingu eelised töölepingu ees töötajale seisnevad peamiselt töötajate esindajate lepingu sõlmimises osalemises. Kollektiivlepingu sõlmib ametiühing või töötajate usaldusisik, kellel on tavatöötajast paremad juriidilised teadmised ning suurem kaitstus töösuhtes (näiteks töölepingu ülesütlemise osas), mistõttu saab töötajate esindaja julgemalt esitada tööandjale nõudmisi.

Samas ei pea töötajad kartma, et töötingimused võiksid kollektiivlepingu tulemusena halveneda. Seadusest halvemaid tingimusi kollektiivlepinguga kokku leppida ei saa, välja arvatud, kui sellise kokkuleppe võimalus on seaduses ette nähtud.

Kui ühele töötajale kehtib mitu kollektiivlepingut, mis reguleerivad sama asja erinevalt, siis talle kohaldatakse selle tingimuse osas kõige soodsamat lepingut.

Tööandjale on kollektiivlepingu peamised sõlmimise põhjused järgmised:

 • korraga saab kindlaks määrata paljude töötajate töötingimused;
 • kollektiivleping võimaldab teatud juhtudel teha seadusest erandeid;
 • kehtiva kollektiivlepingu ajal kehtib töörahu (pooled hoiduvad igasugustest streikidest ja töösulgudest).

Paljude töötajate töötingimuste korraga kindlaks määramine võimaldab tööandjal eelkõige hoida kokku aega ja raha ning tagada töötajate võrdne kohtlemine. Nii saab iga-aastased palgaläbirääkimised iga töötajaga eraldi asendada kollektiivlepingu sõlmimise läbirääkimistega, mille käigus määratakse kindlaks kõigi töötajate palk korraga. Lisaks saab kollektiivlepinguga ette näha tööandja vara kasutamise korra (näiteks sauna kasutamine), tähtpäevade tunnustamise (töötaja sünnipäev, abiellumine jne) või muud taolised kokkulepped, mis muidu eeldaksid töötajatelt eraldi arvamuse küsimist ning asjakohase korra kehtestamist. Selliste kokkulepete olemasolu  kollektiivlepingus tagab töötajate võrdse kohtlemise ning kõigi osapoolte suurema rahulolu, kuna ollakse reeglitest ja nende saamisloost teadlikud.

Teine oluline põhjus kollektiivleping sõlmida, on asjaolu, et teatud juhtudel lubab seadus teha kollektiivlepinguga seaduse nõuetest erandeid. Näiteks saab kollektiivlepinguga tööaja arvestusperioodi tervishoiu-, hoolekande-, põllumajandus- ja turismitöötajatel kollektiivlepinguga pikendada kuni 12 kuuni ning teha erandeid öötöö piirangu osas.

Kolmas ning mõnel juhul kõige olulisem põhjus kollektiivlepingut sõlmida on sellega kaasnev töörahu hoidmise kohustus. See tähendab, et tööandjal on keelatud korraldada kollektiivlepingus kokku lepitud tingimuste  mõjutamiseks töösulgu ning töötajatel streiki. Seetõttu tagab kollektiivleping selle kehtimise ajal tööandjale töötegemise katkematuse.

Lisaks eelnevale tuleb kollektiivlepingu sõlmimine kindlasti kasuks töötajate  ühtsusele ning töötajate rahuolu suurenemisele. Sisuka kollektiivlepingu sõlmimine, millest võidavad mõlemad osapooled,  vähendab tööandja ja töötaja vahel puhkeda võivate vaidluste arvu ja parandab üldist  tööõhkkonda. Kõik see omakorda tõstab tootlikkust, võimaldades   mõlemal töösuhte poolel rohkem tegeleda oma põhitegevuse ehk tööga.

Töötajate esindaja peab 15 tööpäeva jooksul pärast  kollektiivlepingu sõlmimist, selle muutmist  või lõpetamist esitama digitaalselt  Sotsiaalministeeriumile kollektiivlepingu, selle muudatused või lõpetamise kokkuleppe vastavas andmekogus registreerimiseks.

Kollektiivleping sõlmitakse kollektiivläbirääkimiste tulemusena.

Kollektiivlepingut saab sõlmida ja muuta ainult kirjalikult. Samuti tuleb kirjalikult esitada kõik kollektiivlepingu lisad.

Kollektiivläbirääkimiste pidamise õigus ettevõttes on ametiühingul, tema puudumisel töötajate usaldusisikul. Kollektiivlepinguid on võimalik sõlmida ka ametiühingute ja tööandjate liitude või keskliitude vahel. Kollektiivlepingu pool ei saa olla kolmas isik, näiteks Riiklik Lepitaja või läbirääkimistesse kaasatud ekspert.

Kollektiivläbirääkimiste alustamiseks peab huvitatud pool teatama teisele poolele läbirääkimiste alustamise soovist ning esitama omapoolse kollektiivlepingu kavandi. Sisulised läbirääkimised peavad algama 7 päeva jooksul teate saamisest.

Läbirääkimiste pidamiseks määravad pooled oma esindajad ning teavitavad sellest teist poolt. Kui läbirääkimisi peetakse tööajal, vabastatakse poolte kokkuleppel nende esindajad põhitööst ja neile makstakse selle aja eest keskmist töötasu.

Läbirääkimisi pidavatel pooltel on õigus kaasata läbirääkimistele asjatundjaid.  Asjatundjate kaasamisega seotud kulud kannab neid kutsunud pool.

Loomulikult on läbirääkimistel osalevatel esindajatel, asjatundjatel, ja muudel  isikutel neile teatavaks saanud tootmis-, äri- või ametisaladuste salajas hoidmise kohustus. Saladuse hoidmise kohustuse rikkumine on karistatav.

Kollektiivleping kehtib neile tööandjatele ja töötajatele, kes kuuluvad kollektiivlepingu sõlminud organisatsioonidesse, kui kollektiivlepingus ei ole ette nähtud teisiti.

Kollektiivlepingut võib laiendada poolte kokkuleppel palga ning töö- ja puhkeaja tingimuste osas. Laiendamise ulatus määratakse kindlaks kollektiivlepingus.

Kollektiivlepingu laiendatud tingimus kehtib ka nende tööandjate ja töötajate suhtes, kes ei ole kollektiivlepingu pooled ega isikud, kelle huve pooled kollektiivlepinguga esindavad, ning kes tegutsevad kollektiivlepingus kokkulepitud tegevusalal või tegevusala piires kokkulepitud ametialal.

 Kollektiivlepingu tingimuse laiendamise võivad kokku leppida:

 1. ametiühingute liit või tegevusala ametiühing, kelle liikmed moodustavad 15 protsenti tegevusala töötajatest või kellel on vähemalt 500 liiget, ja
 2. tööandjate ühing või liit, kelle liikmed on tööandjaks vähemalt 40 protsendile vastava tegevusala töötajatele, kellele kohaldatakse kollektiivlepingu laiendatud tingimust.

Töötajate arvu hindamisel võetakse aluseks kollektiivlepingu tingimuse laiendamise kokkuleppe sõlmimisele eelneva kolme kuu keskmine vastava tegevusala töötajate arv Maksu- ja Tolliameti andmetel ning kollektiivlepingu tingimuse laiendamise kokkuleppe sõlminud poolte tõendid.

Töötajate arvu hindamisel arvestatakse ka tööandjate ühingusse või liitu mittekuuluvaid tööandjaid, kes avaldavad ühingule või liidule soovi sõlmida kollektiivlepingu tingimuse laiendamise kokkulepe.

Kollektiivlepingu laiendatud tingimus jõustub kolme kuu möödumisel Ametlikes Teadaannetes avaldamisest, kui kokkuleppes ei ole sätestatud hilisemat kuupäeva.

 

Informeerimine ja konsulteerimine kollektiivlepingu tingimuse laiendamisel

Läbirääkimiste pooled peavad enne kollektiivlepingu tingimuse laiendamist informeerima laiendamise kavatsusest tööandjaid ning töötajate ühinguid ja liite, kelle suhtes soovitakse lepingu tingimust laiendada, ja nendega konsulteerima kollektiivlepingu seaduse §-s 43 sätestatud korras.

Informeerimise ja konsulteerimise kohustus hõlmab vähemalt:

 1. laiendatavat tingimust;
 2. laiendatava tingimuse kohaldamisala;
 3. laiendatava tingimuse eeldatavat jõustumisaega.

Läbirääkimiste pooled teavitavad avalikkust üleriigilise levikuga meediakanali vahendusel hiljemalt 30 päeva enne kollektiivlepingu tingimuse laiendamisega seotud läbirääkimiste alustamist, avaldades:

 1. laiendatavad tingimused, nende kohaldamisala ja eeldatava jõustumisaja;
 2. konsulteerimisprotsessis osalemise soovist teada andmise tähtpäeva;
 3. läbirääkimiste poolte kontaktandmed.

Tööandja ning töötajate ühing ja liit, kelle suhtes kavatsetakse kollektiivlepingu tingimust laiendada, peavad soovist läbirääkimiste pooltega konsulteerida teatama kümne päeva jooksul eelnevalt nimetatud teabe avaldamisest arvates, kui teates ei ole märgitud pikemat tähtaega.

Läbirääkimiste jooksul on konsulteerimises osaleval tööandjal ning töötajate ühingul ja liidul õigus esitada laiendamise kohta arvamusi ja ettepanekuid ning saada läbirääkimiste pooltelt asjakohaseid selgitusi. Läbirääkimiste pooled peavad põhjendama esitatud arvamuste ja ettepanekutega arvestamata jätmist.

Kollektiivlepingu tingimuse laiendamisega seotud läbirääkimiste lõppemise järel teavitavad läbirääkimiste pooled avalikkust üleriigilise levikuga meediakanali vahendusel, avaldades sõlmitud kokkuleppe läbirääkimistel osalenud töötajate ühingu või liidu ning tööandjate ühingu või liidu veebilehel.
 

Kollektiivlepingu laiendatud tingimuse kontroll

Kollektiivlepingu laiendatud tingimus esitatakse valdkonna eest vastutavale ministrile koos dokumentidega, mis tõendavad kollektiivlepingu poolte vastavust kollektiivlepingu seaduse § 42 lõigetes 1 ja 3 sätestatud tingimustele ning §-s 43 sätestatud kohustuste täitmist.

Valdkonna eest vastutav minister kontrollib kollektiivlepingu laiendatud tingimuse vastavust kollektiivlepingu seaduse nõuetele. Kontrolli kaasatakse nõuandval eesmärgil tööandjate keskliidu ja töötajate keskliidu esindajad.

Kollektiivleping jõustub sellele allakirjutamise päevast, kui kollektiivlepingus ei ole ette nähtud teisiti. Näiteks võib lepingus ette näha, et selles kokkulepitu hakkab kehtima tagasiulatuvalt (näiteks 3. märtsil sõlmitud lepinguga sätestada, et töötajate palk tõuseb tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist) või hiljem (näiteks 3. märtsil sõlmitud lepinguga sätestada, et töötajate palk tõuseb 1. augustist).

Kollektiivleping kehtib ühe aasta, kui selles ei ole kokku lepitud teisiti. Seega sõltub kollektiivlepingu kehtimine selles sisalduvast kokkuleppest.

Kollektiivleping lõpeb:

 • kehtivuse lõppemisel (kui see pole allpool toodud põhjustel muutunud tähtajatuks);
 • kollektiivlepingu ülesütlemisel;
 • lõpetamise kokkuleppe või uue kollektiivlepingu sõlmimisel.

Kollektiivlepingu kehtivuse lõppemisel (so lõputähtaja möödumisel) loetakse kollektiivleping  tähtajatuks muutunuks siis, kui kumbki kollektiivlepingu pool ei teata vähemalt kolm kuud enne tähtaja lõppemist kirjalikult teisele poolele, et ei soovi lepingu pikenemist.  Lepingu tähtajatuks muutumisel  on pooled kuni uue kollektiivlepingu sõlmimiseni või selle lõppemiseni ülesütlemise tõttu kohustatud täitma kõiki kollektiivlepingu tingimusi. Tähtajatu lepingu  saab  kumbki pool üles öelda, teatades sellest  teisele poolele vähemalt kuus kuud ette.

Tööandjal on kohustus tutvustada kollektiivlepingut kõigile töötajatele, kui töötajaid puudutav uus kollektiivleping on sõlmitud. Lisaks tuleb kollektiivlepingut tutvustada igale uuele töötajale tööleasumisel. Muul ajal on tööandja kohustatud kollektiivlepingut tutvustama, kui töötaja seda soovib.

Kollektiivlepingu kehtimine konkreetsele töötajale sõltub kollektiivlepingu sõlminud poolte tahtest. Seadus annab pooltele õiguse määrata töötajate ring, kelle suhtes  kollektiivlepingut  rakendatakse. Erinevate töötajate gruppide puhul (näiteks taksondusega tegelevas ettevõttes taksojuhid ja kontoritöötajad) või töötajate jagunemisel geograafiliselt (tööandjal on kaks poodi, millest üks asub Narvas ja teine Pärnus) on mitme kollektiivlepingu sõlmimine ühes ettevõttes põhjendatud.  Sellisel juhul saavadki pooled kokku leppida, millist lepingut kellelegi kohaldatakse.

Kui kollektiivlepingus ei ole kõnesolev töötajate ring kindlaks määratud, kehtib kollektiivleping kõigile selle tööandja töötajatele. Seda olenemata asjaolust, kas lepingu on sõlminud töötajate usaldusisik või ametiühing.

Kollektiivlepinguga saab kokku leppida peaaegu kõigis tööasjades. Lähtuda tuleb vaid üldisest lepinguõiguse põhimõttest, et lepinguga ei saa panna kohustusi lepingu pooleks mitteolevatele isikutele (näiteks tööandja ja ametiühingu vahel sõlmitud lepinguga ei saa panna kohustusi ametiühingusse mittekuuluvale töötajale).

Muus sisuliselt piirid puuduvad. Kokku võib leppida nii palgas, puhkuses, töötajate koondamise korras, kutse- ja täiendõppevõimalustes jmt. Samuti võib leppida kokku kollektiivlepingu endaga  seotud küsimustes, näiteks sõlmitava kollektiivlepingu automaatses pikenemises, muutmise tingimustes või täitmise järelevalve korraldamises.

Tähele tuleb vaid panna, et sõlmitavad tingimused ei oleks töötajale seaduses ette nähtust  halvemad. Sellised kokkulepped kollektiivlepingus ei kehti.

Tervishoiu valdkonnas sõlmitud tervishoiutöötajate kollektiivleping on sõlmitud Eesti Haiglate Liidu, Eesti Kiirabi Liidu ja Eesti Perearstide Seltsi ning Eesti Arstide Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu vahel, hõlmates kollektiivlepingute andmekogu kohaselt 25 000 töötajat.

Nimetatud kollektiivleping laieneb kõigile asutustele ja ettevõtetele, kes osutavad tervishoiuteenuseid Terviseameti väljastatud tegevusloa alusel ja kelle tegevust rahastatakse Tervisekassaga sõlmitud ravi rahastamise lepingu alusel või riigieelarvest, ning töötajatele, kes töötavad eelmainitud asutustes ja ettevõtetes.

Kollektiivleping: https://www.kutseliit.eu/materjalid/

Transpordisektoris reguleerib Sõitjateveo üldtöökokkulepe Autoettevõtete Liitu kuuluvate sõitjate bussiveoga tegelevate isikute ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu liikmete töö- ja kutsealaseid ning sotsiaalsuhteid.

Sõitjateveo üldtöökokkuleppega sätestatud töö- ja puhkeaja tingimused ning töö tasustamise tingimused laienevad ja on kohustuslikud kõigile ühistranspordiseaduse mõttes sõitjate bussiveoga tegelevatele ja selleks tööjõudu rentivatele tööandjatele ja töötajatele, sõltumata nendega sõlmitud lepingu liigist.

Kollektiivleping: https://autoettevoteteliit.ee/wp-content/uploads/2019/12/S%C3%B5itjateveo-%C3%9CTK-2020-2023.pdf

Ülesektoriliselt kehtib töötasu alammäära kokkulepe, mille kinnitab Vabariigi Valitsus. 2024. aastal on töötasu alammääraks tunnis 4,86 eurot (bruto) ja töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral kuus 820 eurot (bruto). Õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral on alates 1. jaanuarist 2024. a 1803 eurot kuus.