Menüü

Avaleht / Lapsevanemale / Väikelapse vanemad ja rasedad / Töökeskkond / Töötamine raseduse ajal

Küsimused ja vastused

Viimati uuendatud: 12.02.2019


Küsimused ja vastused raseduse ajal töötamise kohta

  • Kas rasedal töötajal on õigus keelduda öötööst?

Tööinspektsiooni tööinspektor-juristi vastus: Rasedal ja töötajal, kellel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele, on õigus nõuda tööandjalt ajutiselt terviseseisundile vastavat tööd, kui töötaja tervis ei võimalda töölepingus kokkulepitud tööülesandeid täita. Sellisel juhul töötaja peab tööandjale esitama arsti tõendi, millest nähtuvad terviseseisundi tõttu töötamise piirangud ning võimaluse korral ettepanekud terviseseisundile vastavate tööülesannete ja -tingimuste kohta. Töötajal on õigus nõuda arsti tõendi alusel terviseseisundile vastavat tööd  ja keelduda nt  raskuste teisaldamisest või sundasendis töötamisest, samuti  on õigus nõuda sobivat tööaja korraldust, keelduda öötööst või töötamisest vahetustes.

Kui tööandjal ei ole võimalik töötajale tema terviseseisundile vastavat tööd anda, võib töötaja tööülesannete täitmisest ajutiselt keelduda töölepingu seaduse § 18 lg 2 alusel. Sellisel juhul maksab haigekassa kindlustatud isikule ühe kalendripäeva eest ühe kalendripäeva keskmisest tulust 70 %.

  • Meil on tööl klienditeenindaja, kellel on veel katseaeg. Oleme tema tööd hinnanud ja jõudnud arusaamisele, et ta ei ole sobilik selleks tööks ja soovime töölepingut lõpetada katseajal.  Nüüd teatas töötaja, et on rase. Kas katseajal on lubatud töölt vabastada töötajat, kes on rase?

Tööinspektsiooni tööinspektor-juristi vastus: Töölepingu seadus  ei keela töölepingut üles öelda katseaja eesmärgi mittetäitmise tõttu, töölepingu seaduse (TLS) § 86 lg 1 alusel, töötajaga, kes on rase. Katseaja eesmärgiks on hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel.

Töölepingu ülesütlemisel rasedaga, tuleks tööandjal pöörata tähelepanu töölepingu seaduse  § 92 lõikele 1, mis nimetab, millistel töötajast tulenevatel põhjustel ei tohi tööandja erakorraliselt töölepingut üles öelda. Nendeks on töötaja rasedus, oluliste perekondlike kohustuste täitmine (laste, sh alla 3-aastase lapse kasvatamine, vanemate hooldamine jmt), ajutine terviseseisundist tulenev võimetus tööülesandeid täita, töötaja esindab seaduses sätestatud alusel teisi töötajaid, töötaja on ajateenistuses või asendusteenistuses jt.

Kui tööandja ütleb töölepingu üles töötajaga, kes on rase või kasvatab alla kolmeaastast last, loetakse, et tööleping on üles öeldud põhjusel, et töötaja on rase TLS § 92 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud põhjusel, kui tööandja ei tõenda, et ta ütles töölepingu üles seaduses lubatud alusel.

Seega vaidluse korral peab tööandja tõendama, et tööleping ei öeldud üles põhjusel, et töötaja on rase, vaid muul seaduses lubatud alusel.

  • Töötaja esitas ämmaemanda poolt väljastatud tõendi, kus on märgitud, et töötaja tervisele on seoses rasedusega vastunäidustatud töötamine sundasendis ja pingeline töö mürarikkas keskkonnas. Tööruumis on mõningast müra; töö toimub sundasendis – istudes ja seda võib lugeda ka pingeliseks. Mida teha olukorras kui tööandjal ei ole ikkagi anda kergemat tööd?

Tööinspektsiooni tööinspektor-juristi vastus: Töölepingu seaduse § 18 kohaselt on rasedal ja töötajal, kellel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele, õigus nõuda tööandjalt ajutiselt terviseseisundile vastavat tööd, kui töötaja terviseseisund ei võimalda töölepingus ettenähtud tööülesandeid täita senistel kokku lepitud tingimustel. Terviseseisundi tõttu esinevad töötamise piirangud peavad olema kajastatud arsti või ämmaemanda tõendil, mille töötaja on tööandjale esita nud ja neist lähtuvalt tuleb tööandjal ka otsustada kuidas edasi tegutseda võimalik on.

Tööandjal tuleb võimaluse korral kas töö ümber korraldada või viia töötaja ajutiselt üle teisele, tema oskustele ja terviseseisundile vastavale tööle. Terviseseisundile vastava töö ja töötaja töölepingu järgse töö võimalik töötasu erinevus hüvitatakse töötajale ravikindlustuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

Kui tööandjal ei ole võimalik pakkuda töötajale sobivat tööd, võib töötaja keelduda tööülesannete täitmisest ning tal tekib õigus ravikindlustuse seaduses sätestatud hüvitisele. Lisainfot leiate Haigekassa koduleheküljelt www.haigekassa.ee.

  • Kas tööandjal on õigus lõpetada tööleping raseda töötajaga katseaja ebarahuldavate tulemuste tõttu?

Tööinspektsiooni tööinspektor-juristi vastus: Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 92 kohaselt ei või tööandja töölepingut üles öelda põhjusel, et töötaja on rase. Tööandja ei või ka rasedaga töölepingut üles öelda töötaja töövõime vähenemise tõttu. Samuti on piirangud raseda töötaja koondamisel, kuid katseaja eesmärgi täitmata jätmine võib olla töölepingu ülesütlemise aluseks. Tööandja peab töölepingu ülesütlemisel katseajal aga järgima, et see ei oleks vastuolus katseaja eesmärgiga (TLS § 86 lõige 4). Ülesütlemine katseaja eesmärgi mittetäitmise tõttu on töötaja isikust tulenev ülesütlemise põhjus. Katseaja eesmärgiks on hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. Tööandja peab põhjendama katseaja eesmärgi täitmata jätmist ja vaidluse korral ka tõendama.

Katseajal ülesütlemisel peab kumbki pool TLS § 96 alusel töölepingu lõppemisest ette teatama vähemalt 15 kalendripäeva. Ülesütlemisavalduse võib anda katseaja jooksul, s.t ülesütlemisavaldus on kehtiv, kui see on antud katseaja viimasel päeval. Sellisel juhul ei lõpe töösuhe katseaja viimasel päeval, vaid etteteatamistähtaja möödumisel.

Külastusi 10072, sellel kuul 10072

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks