Menüü

Avaleht / Lapsevanemale / Väikelapse vanemad ja rasedad / Töökeskkond / Riskide hindamine

Riskide hindamine

Viimati uuendatud: 21.04.2016


Enamik naisi töötab raseduse ajal ja paljud naasevad tööle rinnaga toitmise ajal. Üldiselt ei pruugi see kujutada ohtu tulevase ema ega lapse tervisele. Siiski on töökohti, kus kemikaalid või muud ohud võivad mõjutada naise võimelisust saada terveid lapsi või kahjustavad raseda ja tulevase lapse tervist.

Rasedusega kaasnevad naise organismis suured füsioloogilised ja psühholoogilised muutused. Naise hormonaalne tasakaal on väga tundlik ja selle rikkumine võib põhjustada komplikatsioone, mis võivad lõppeda raseduse katkemisega. Ioniseeriv kiirgus, kemikaalid, suitsetamine, mõned viirused ja alkohol on näited ohuteguritest, mis võivad kahjustada reproduktiivset tervist.

Euroopa Nõukogu direktiivis 92/85/EMÜ käsitletakse naiste tervisehäirena nii nende vaimset või füüsilist haigestumist või tervisekahjustust kui ka võimalikke kahjulikke mõjusid rasedusele, lootele, vastsündinule või äsjasünnitanud naisele.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tööks" § 1 lõikele 1 on tööandja kohustatud täitma töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid. Kui naistöötaja on esitanud oma seisundi kohta arstitõendi, peab tööandja tema töökohal välja selgitama tervist ohustavad töötingimused. Probleemiks on, et raseduse algperioodil (30-45 päeva) ei pruugi töötaja oma rasedusest teadlik olla ning võib seetõttu teadmatusest kahjustada enda või tulevase lapse tervist.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13 järgi on tööandja kohustatud läbi viima töökeskkonna riskianalüüsi ja hindama terviseriske, samuti informeerima töötajaid olemasolevatest ohuteguritest ning nende võimalikust kahjulikust mõjust tervisele. Töötajate teadlikkuse tõstmine ohutu töö ja tervise hoidmise küsimustes, süstemaatiline töökeskkonna sisekontroll ning riskide ohjamine loovad eelduse kõigi töötajate, sealhulgas potentsiaalsete emade tervisekahjustuste vältimiseks.

Isegi kui riskide hindamine näitab, et töökoha ohuteguri tekitatud tervisekahjustuse võimalus on ebatõenäoline, peaks tööandja siiski naistöötajat sellest riskist informeerima. Samuti peaks tööandja selgitama, mida kavatsetakse täiendavalt teha  lapseootel, äsjasünnitanud ja last rinnaga toitvate naiste tervise kaitsmiseks.

Euroopa Nõukogu töötervishoiu ja tööohutuse raamdirektiivis 89/391/EMÜ pööratakse erilist rõhku tervisekahjustuste ennetamisele. Seega ei ole riskide hindamine ettevõttes ühekordne tegevus, vaid alus süstemaatiliseks sisekontrolliks ja järelevalveks, mis osutub eriti tähtsaks lapseootel töötaja puhul. Erinevad riskid võivad naist ja loodet mõjutada raseduse erinevates faasides ning kahjustada ema ja last ka pärast sünnitust. Oluline on individuaalne lähenemine ohustatud rasedate, äsjasünnitanute või last imetavate töötajate töötingimustele. Riskide hindamist tuleb korrata siis, kui on toimunud muudatused töötingimustes, -vahendites või kasutatavates kemikaalides.

Arsti nõuanded naisele ja soovitused tööandjale, vajadusel kirjalik otsus naistöötaja töötingimuste või töökorralduse muutmiseks, peaksid lähtuma konkreetsest töökeskkonnast. Naiste tervise kohta käivad andmed on rangelt konfidentsiaalsed. Tööandja ei tohi avaldada naise rasedust, kui viimane ei ole sellega nõus.

Kuigi ohud ei tarvitse muutuda, võib ohutegur lootele raseduse erinevates faasides ning ka lapsele kauaaegsel rinnaga toitmisel mõjuda erinevalt. Mõned keemilised ühendid, nagu näiteks plii, orgaanilised lahustid, pestitsiidid ja antimoni ühendid imenduvad ema organismist rinnapiima ning kahjustavad seeläbi last.

Vajadusel peab tööandja rakendama järgmisi abinõusid:

  • Töötingimuste ajutine kergendamine või naistöötaja üleviimine kergemale tööle või teisele tööle.
  • Üleviimine päevasele või õhtusele tööle, töökorralduse muutmine, sh tööpäeva lühendamine ja sobivate puhkepauside võimaldamine.

Riskide teadvustamine on küllalt keeruline ja spetsiifiline ülesanne, kus töötajate informeeritus ja kaasamine mängivad suurt osa. Ettevõttes tuleks põhitähelepanu pöörata kahjulike mõjude ennetamisega seotud tegevusele kogu töötajaskonna suhtes, st nii naiste kui meeste reproduktiivorganeid kahjustavate ohutegurite mõju vähendamiseks.

Külastusi 14899, sellel kuul 14899

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks