Menüü

Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Ehitustööd / Õnnetusoht

Õnnetusoht

Viimati uuendatud: 19.09.2016


Õnnetused võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi ja pikaajalise töövõimetuse. Õnnetusoht oleneb konkreetsest olukorrast ega pruugi eksisteerida pidevalt. Õnnetuse ennetamiseks tuleb läbi mõelda töömeetodid ja tehnilised lahendused.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Hinnates õnnetusriski ettevõttes, mõelge läbi järgmised aspektid.

Raskuste tõstmine
Materjalide teisaldamisel võib tekkida õnnetusoht näiteks siis, kui puuduvad sobivad abivahendid raskete materjalide tõstmiseks, või kui ei teata, kuhu tarnitud materjalid ja kaubad tuleks paigutada.

Kukkumine madalamale tasapinnale
Madalamale tasapinnale kukkumise oht võib tekkida näiteks siis, kui kasutate katkiseid redeleid, seisate selleks mittesobival alusel või kasutate tõstukeid valesti. Allakukkumise oht võib tekkida ka tellingutel töötades.

Kukkumine ja komistamine samal tasapinnal
Kukkumise ja komistamisega seotud õnnetused võivad juhtuda näiteks siis, kui liikumis- ja transporditeed ning töökoht on korrastamata. Oht võib tekkida ka siis, kui põrandad või muud pinnad on libedad või ebatasased.

Eriti tõsine oht valitseb töötades vahelagedel enne põranda paigaldamist ning liikudes talvisel perioodil lumel ja jääl.

Käsitööriistad ja -seadmed

Õnnetusoht võib käsitööriistade ja käsiseadmetega töötades tekkida siis, kui kasutate tööriistu valesti või kui tööriistad pole korralikult hooldatud.

Muud ohud

Elektritöödel võib esineda elektrilöögi oht. Kui töötate kohas, kus sõidavad autod ja ehitusmasinad, pöörake tähelepanu ka liiklusohule. 

Probleemide lahendamine

Sageli on õnnetusi kõige parem ennetada mitut erinevat lahendust kombineerides. Heaks lähtekohaks õnnetuste ennetamisel on läbimõeldud ohutuspoliitika ja -kultuur. See hõlmab süstemaatilist tööd ettevõtte ohutuse parandamiseks ja tähendab muu hulgas seda, et teil on olemas strateegia, milles sisalduvad selged ohutusalased eesmärgid. Juhtkond peab kindlustama, et kõik töötajad oleksid strateegia ja eesmärkidega kursis ning järgiksid neid oma igapäevatöös.
 
Ehitustöödel aitavad ohutut töökeskkonda luua järgmised abinõud.

Töö kavandamine
Korraldage töö nii, et ohtlikke olukordi ei tekiks ja hoolitsege selle eest, et ülesande täitmiseks oleks varutud piisavalt aega. Tegevuse riskianalüüs näitab selgelt, millised meetmed on vajalikud − näiteks kaitsepiirete püstitamine töökohale, tõstukite kasutamine redelite või tellingute asemel, korralik valgustus või sobivate tehniliste abivahendite valimine.

Põhjalik juhendamine ja väljaõpe
Motiveerige töötajaid töökohal ohutult käituma. Seadke ohutus positiivseks eesmärgiks, millel on igapäevases tööelus oluline koht, ja juhendage töötajaid põhjalikult seoses töödega, mida nad tegema hakkavad. Veenduge, et nad oleksid saanud seadusega ette nähtud väljaõppe, näiteks  teleskooplaadurite ja kraanadega töötamiseks.

Kasutusjuhendid
Kõik masinad ja tehnilised abivahendid tarnitakse koos kasutusjuhendiga, kus on kirjas, kuidas nendega ümber käia ja neid hooldada. Tagage, et kõik kasutaksid tehnilisi abivahendeid õigesti. Käsimasinatega töötades ei tohi unustada kaitsevahendeid ja tuleb jälgida, et redelid paigaldatakse sobiva kaldenurgaga. Järgige alati juhendeid ja veenduge, et rakendatakse kõiki ettevaatusabinõusid.

Töökoha heakord
Seadke kogu territooriumi korrastamiseks sisse kindel kord. Näiteks et liikumisteedele ei tohi ladustada m aterjale ega muid  esemeid.

Analüüsige õnnetusi
Juhtunud õnnetustest on võimalik palju õppida. Seetõttu on oluline, et seaksite sisse  süsteemi analüüsimaks õnnetusi ja ohuolukordi, mis oleksid võinud õnnetuseni viia. Selle alusel saate võtta tarvitusele abinõud õnnetuste ära hoidmiseks ja nende kordumise ennetamiseks.
 
Juhtkond ja töötajad peavad igapäevaste tööülesannetega seotud võimalikke õnnetusohte omavahel arutama ja kehtestama reeglid ja tagama, et  tööd viiakse läbi ohutult  ja vastutustundlikult. Nii on võimalik muuta ohutus igapäevaste tööülesannete täitmise loomulikuks osaks.

Lisateave õnnetusohtude kohta

Valik materjalidest õnnetuste vältimise ja ennetamise kohta on koondatud tööõnnetuse teemalehele.

Külastusi 3190, sellel kuul 3190

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks