Avaleht / Valdkonnapõhised juhendmaterjalid / Elektroonikatööstus / Õnnetusoht

Õnnetusoht

Viimati uuendatud: 24.10.2012


Õnnetused võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi ja pikaajalise töövõimetuse. Õnnetusoht oleneb konkreetsest olukorrast ega pruugi esineda pidevalt. Õnnetuste ennetamiseks tuleb hoida töökohal korda, mõelda läbi töömeetodid ja tehnilised lahendused ning tagad asutuses hea käitumine ja juhtimine.

Selgitage välja võimalikud probleemid

Hinnates õnnetusriski ettevõttes tuleb mõelda läbi järgmised aspektid.

Raskuste tõstmine
Raskuste tõstmisel võib tekkida õnnetusoht näiteks siis, kui puuduvad raskete esemete, näiteks elektrikilpide tõstmiseks sobivad abivahendid nagu platvormkärud ja kahveltõstukid – või kui abivahendeid ei kasutata. Esemete tõstmine võib põhjustada õnnetusi ka ilma, et need oleksid eriti rasked, näiteks kui tõstmiseks on ruumi liiga vähe.

Tööriistade, masinate ja tootmisliinide kasutamine
Masinate kasutamisel võib õnnetusoht tekkida näiteks siis, kui ohutusseadmed puuduvad või on rikutud, näiteks kui puuduvad kaitseekraanid. Masinatega töötades on ka oht jääda liikuvate masinaosade vahele. Samuti on riskifaktor see, kui töötajaid ei juhendata põhjalikult, kuidas masinaid kasutada tuleb. Oht on suurem, kui avariipidur puudub või asub ebasobivas kohas. Ohtlik on ka see, kui masinaid ei hooldata korralikult või selle elemendid ei ole korralikult kinnitatud.

Kukkumine ja komistamine
Kukkumise ja komistamise oht esineb , kui põrand on koristamata ja maas vedeleb kasutatud või katkisi pakendeid, kaubaaluseid jms. Oht võib tekkida ka siis, kui põrandad või muud pinnad on libedad,  ebatasased või  puudulikult hooldatud. Oht on suurem, kui kantakse suuremõõtmelisi esemeid ja  ei nähta enda jalge ette.

Muud ohud
Õnnetusoht tekib, kui  kahveltõstukid, veoautod ja jalakäijad kasutavad samu liikumisteid. Oht on suurem, kui puuduvad märgistus ja sildid, mis näitaksid, kes kus liigub. Õnnetusi võib juhtuda ka siis, kui tõstetakse materjale kõrgemale kui kaks meetrit, eriti teiste töökohtade või liikumisteede läheduses.

Probleemide lahendamine

Sageli on õnnetusi kõige parem ennetada mitut erinevat lahendust kombineerides. Heaks lähtekohaks õnnetuste ennetamisel on läbimõeldud ohutuspoliitika ja -kultuur. See hõlmab süstemaatilist tööd ettevõtte ohutusega ja tähendab muu hulgas seda, et on olemas strateegia, milles sisalduvad selged ohutusalased eesmärgid. Juhtkond peab kindlustama, et kõik töötajad oleksid strateegia ja eesmärkidega kursis ning töötaksid iga päev nende täitmise nimel.

Ohutu töökeskkonna loomiseks tuleks pöörata tähelepanu järgmistele aspektidele.

Põhjalik juhendamine
Kindlustage, et kõik töötajad oleksid  põhjalikult juhendatud, kuidas tööülesandeid  läbi viia. Juhendada tuleb sellisel viisil ja niisuguses keeles, millest töötaja aru saab. Keskenduge tööga seotud ohtudele ja nendest tuleneda võivate õnnetuste ennetamisele. Motiveerige töötajaid töökohal ohutult käituma. Seadke ohutus positiivseks eesmärgiks, millel on igapäevatöös oluline koht.

Tegevuse kavandamine ja töökoha heakord
Korraldage töö nii, et ohtlikke olukordi ei tekikski. Kindlustage, et põrandaid koristataks ja puhastataks libisemis- ja komistamisohu vältimiseks regulaarselt. Samuti tagage, et liikumis- ja transporditeedel ei vedeleks  esemeid ega seisaks materjale. Planeerimine peab hõlmama ka masinate, tööriistade ja teiste abivahendite reeglipärast hooldamist, et vältid a kulumisest tingitud õnnetusohtu. Hinnake riske erinevate tööülesannete puhul eraldi, et oleks selge, mida tuleb ohutuse tagamiseks teha – näiteks märgistada kõnni- ja sõiduteed või kinnitada redelid nii, et need ümber ei saaks minna.

Masinate jms kasutamine
Tagage, et kõik kasutaksid tehnilisi abivahendeid ja masinaid õigesti – näiteks et käsimasinatega töötades ei unustataks kaitsevahendeid. Kontrollige regulaarselt, et turvameetmed, näiteks avariipidurid, oleksid kättesaadavad, hooldatud ja töökorras. Kõik masinad ja tehnilised abivahendid tarnitakse koos kasutusjuhendiga, kus on kirjas, kuidas neid kasutada ja hooldada. Järgige alati juhendeid ja veenduge, et rakendataks kõiki ettevaatusabinõusid. Ärge unustage ka isikukaitsevahendeid, näiteks hapetega töötades kaitsekindaid, põlle ja näomaski.

Analüüsige õnnetusi
Juba juhtunud õnnetustest on võimalik palju õppida. Seepärast on oluline seada sisse kindlad protseduurid analüüsimaks õnnetusi ja ohuolukordi, mis oleksid võinud õnnetuseni viia. Selle alusel saate võtta tarvitusele abinõud õnnetuste ärahoidmiseks ja nende kordumise ennetamiseks.

Tuginedes analüüsile saate omavahel arutada võimalikke igapäevaste tööülesannetega seotud õnnetusohte ja kehtestada reeglid, mis kindlustaksid, et tööd tehakse ohutult ja vastutustundlikult. Nõnda muudate ohutuse igapäevaste tööülesannete täitmise loomulikuks osaks.

Lisateave õnnetusohtude kohta

Valik materjalidest õnnetuste vältimise ja ennetamise kohta on koondatud tööelu portaali tööõnnetuse teemalehele.

Külastusi 3141, sellel kuul 3141

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks