Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töökeskkond / Töökeskkonna korraldus / Järelevalve

Järelevalve ametnik, tema kohustused ja õigused

Viimati uuendatud: 25.10.2012


Riiklikku järelevalvet teostavad eelkõige tööinspektorid. Tööinspektor on oma ülesannete täitmisel sõltumatu ja otsuste tegemisel erapooletu.

Tööinspektori on kohustatud hoidma talle teenistuse tõttu teatavaks saanud tootmis- või ärisaladust, välja arvatud juhul, kui avalikustamisnõue tuleneb seadusest. See tähendab eelkõige andmete avaldamist teistele riigiasutustele või kriminaalmenetluse käigus.

Tööinspektoril ei ole lubatud avaldada selle isiku andmeid, kes on teatanud töökeskkonnas ilmnevatest puudustest ning töötervishoidu ja tööohutust või töösuhteid reguleerivate õigusaktide nõuete rikkumisest, kui isik ei soovi oma andmeid avaldada. Seetõttu ei avaldata ka kaebusepõhisel kontrollimisel külastuse põhjust ega isiku andmeid, kes rikkumisest teatas.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus annab järelevalve teostamiseks tööinspektorile mitmeid õigusi, sealhulgas õiguse siseneda järelevalve eesmärgil kontrollitavasse töökohta (vajaduse korral ka etteteatamata), saada järelevalve teostamiseks vajalikku teavet, tutvuda asjakohaste dokumentidega, saada neist tasuta ärakirju või teha neid kohapeal ning väärteokahtluse korral võtta dokumente kaasa, nõuda töökeskkonna kontrollmõõtmist, pildistada ning võtta analüüsiks materjalidest või ainetest proove, küsitleda üksinda või tunnistajate juuresolekul tööandjat, töökeskkonnavolinikku, töökeskkonnaspetsialisti ja töötajaid ning teha ettekirjutus õigusaktides sätestatud nõuete rikkumise lõpetamiseks ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamiseks.

Kuigi tööinspektori õiguste loetelu on ulatuslik, on Tööinspektsiooni eesmärgiks ennekõike aidata tööandjal mõista töökeskkonna juhtimise vajalikkust ning suunata tema tegevus ohutute ja tervislike töötingimuste loomisele.

Töökeskkonna ja töösuhete järelevalve ning avalikkuse teavitamisega aidatakse kaasa tööelu kvaliteedi parandamisele, et tagada kõigile inimväärne töö.

Külastusi 5250, sellel kuul 5250

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks