Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Tööleping / Laevapere liikmete töösuhete erisused

Meretöölepingu sõlmine ja selle kohustuslikud andmed

Viimati uuendatud: 28.12.2015


Meretööleping on tööleping, mille alusel teeb füüsiline isik (laevapere liige) teisele isikule (reeder) tööd, alludes reederi juhtimisele ja kontrollile. Reeder maksab laevapere liikmele töö eest tasu.

Meretöölepingu sõlmimisele kohaldatakse töölepingu seaduse paragrahvis neli töölepingu sõlmimise kohta sätestatut.

Laevapere liikmeks soovijal on lepingueelsete läbirääkimiste käigus õigus tutvuda lepingu tingimustega ja nende kohta nõu küsida.

Meretöölepingu sõlmimiseks võib reeder laevapere liikmeks soovijalt nõuda dokumente ja andmeid, mille vastu tal on õigustatud huvi, eelkõige:

 1. meremehe teenistusraamatut või meresõidutunnistust ja vajaduse korral muud isikut tõendavat dokumenti;
 2. meresõidudiplomit või kutsetunnistust nõutava kvalifikatsiooni kohta;
 3. haridust tõendavat dokumenti;
 4. tervisetõendit;
 5. välismaalase elamis- või tööluba.

Meretöölepingu kirjalikus dokumendis peavad lisaks töölepingu seaduse §-s 5 sätestatule sisalduma vähemalt järgmised andmed:

 1. laevapere liikme sünnikoht;
 2. laevapere liikme tööle asumise koht;
 3. laev või laevad, kus tööle asutakse, ja laeva registrinumber;
 4. viide reederi pakutavatele tervise- ja sotsiaalkaitse tagatistele, sealhulgas hüvitistele seoses tööga seotud haiguse, tööõnnetusest põhjustatud vigastuse või surmaga;
 5. viide laevapere liikme kojusõidu korraldusele;
 6. viide meretöölepingu ülesütlemise tingimustele ja korrale, sealhulgas meretöölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadele.

Kalalaeval töötava laevapere liikme meretöölepingu kirjalikus dokumendis peavad lisaks eelpool mainitule sisalduma andmed eelseisva püügireisi kohta, kui see on võimalik meretöölepingu sõlmimisel kindlaks määrata.

Kalalaeval töötava laevapere liikme meretöölepingu kirjalikus dokumendis ei pea sisalduma andmeid tööle asumise aja ja koha kohta, kui neid ei ole võimalik enne kindlaks määrata.

Tähtajalise meretöölepingu kirjalikus dokumendis peavad lisaks töölepingu seaduse §-s 5 ja § 6 lõikes 2 sätestatule sisalduma meretöö seaduse §-des 9 ja 10 sätestatud andmed.

Üheks merereisiks sõlmitud tähtajalise meretöölepingu kirjalikus dokumendis tuleb märkida ka sihtsadam ja sadamasse saabumise aeg, mille möödumisel laevapere liikme meretööleping lõpeb.

Kalalaeval töötava laevapere liikme meretöölepingu kirjalikus dokumendis ei pea sisalduma sihtsadam ja sadamasse saabumise aeg, neid ei ole võimalik enne kindlaks määrata.

Tähtajalise meretöölepingu võib sõlmida kuni viieks aastaks, kui seda õigustavad töö ajutisest tähtajalisest iseloomust tulenevad mõjuvad põhjused, eelkõige kindlaksmääratud reis või reisid, töömahu ajutine suurenemine või navigatsiooniperiood.

Kapten võib tähtajalise meretöölepingu reederi nõusolekul sõlmida kuni neljaks kuuks, kui see on vajalik ohutu meresõidu tagamiseks.

Külastusi 4007, sellel kuul 4007

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks