Menüü

Avaleht / Tööandjale / Töösuhted / Võrdne kohtlemine, võrdsed võimalused / Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Viimati uuendatud: 21.10.2020


Nõustamiseks ja oma õiguste kaitse võimalustest ülevaate saamiseks pöörduda soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku poole: emaili teel info@volinik.ee või telefonil 626 9059.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik on sõltumatu ja erapooletu asjatundja, kes jälgib soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist. Võrdõigusvoliniku poole võib pöörduda igaüks, kes kahtlustab, et teda on diskrimineeritud tema soo, rahvuse, vanuse, puude, rassi, seksuaalse sättumuse, veendumuse, usundi või ametiühingusse kuulumise tõttu ning volinik nõustab ja abistab inimesi diskrimineerimist käsitlevate kaebuste esitamisel. Peale selle analüüsib võrdõigusvolinik seda, kuidas mõjutavad seadused meeste, naiste ja vähemusgruppide seisundit ühiskonnas ning teeb ettepanekuid valitsusele, valitsusasutustele ja kohalikele omavalitsustele õigusaktide muutmiseks ja täiendamiseks.

Rohkem informatsiooni leiad soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kodulehelt.

Vaidluste lahendamine toimub:

  • kohtus (k.a kahju hüvitamise nõue);
  • töövaidluskomisjonis (k.a kahju hüvitamise nõue);
  • õiguskantsleri lepitusmenetluses.

Nii kohtus kui ka töövaidluskomisjonis kehtib jagatud tõendamiskohustuse reegel.

Kannatanul on võimalus kahju hüvitamise nõuet esitada ühe aasta jooksul õiguste rikkumisest teada saamisest. 

Võtmeroll töökohas diskrimineerimise vältimisel ja mitmekesisuse soodustamisel on tööandjatel. Euroopa Liidu seadused keelavad diskrimineerimise töökohal. Tööandjatel on vastutus tagada, et nende töötajad saavad töötada diskrimineerimisvabas keskkonnas.

Uuringud on näidanud, et mitmekesise tööjõu rakendamine ettevõttes mõjub ärile hästi. Mitmekesisuse strateegia rakendamine annab tööandjale juurdepääsu suuremale valikule annetele ja aitab leida kvalifitseeritud töötajaid. Mitmesugustest inimestest koosnev tööjõud võib rikastada äri erinevate oskuste, kogemuste, ideede ja vaatenurkadega ning võib aidata ettevõttel uutele turgudele ja uute klientideni jõuda.

Kuigi igal organisatsioonil on vaja leida oma prioriteedid, võib saadava kasu hulka kuuluda: laiem valik „annete" köitmisel, värbamisel ja säilitamisel; tööjõu liikumise ja tööluuside tekitatud kulude vähendamine; panustamine töövõtja paindlikkusse ja operatiivsusse; töötajate pühendumise ja moraali ehitamine; üleilmastumise ja tehnoloogiliste muutuste mõju parem haldamine; loovuse ja uuenduslikkuse tõstmine; teadmiste laiendamine erinevates kultuurides tegutsemise kohta; praeguste klientide vajaduste parem mõistmine; rohkem teavet uute klientide vajadustest; abi uute toodete, teenuste ja turustusstrateegiate arendamisel; organisatsiooni maine ja kuvandi parandamine väliste sidusrühmade silmis; ebasoodsamas olukorras rühmadele võimaluste rajamine ja sotsiaalse sidususe loomine.

Millist kasu tõuseb soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtete järgimisest

  • Suureneb personalitöö efektiivsus (nt tööandja kulutab värbamisprotsessis vähem aega ja raha; talendid ei lähe kaduma)
  • Töötajate oskusi arendatakse eesmärgipäraselt ja sellest tõuseb rohkem kasu (suureneb töötajate tootlikkus ja töökvaliteet)
  • Suurem hulk katseaja lõpetanud töötajaid jääb tööle, seega läheb värbamisele ja koolitusele vähem raha
  • Töötajatel suureneb rahulolu oma töö ja töökeskkonnaga (mh suureneb pühendumine organisatsioonile; kaadri voolavus väheneb, esineb vähem konflikte, tööstressi, töövaidlusi jne).

Üle Euroopa on diskrimineerimise ja erinevuste valdkonnas aktiivsed ka valitsusvälised organisatsioonid (NGOd). Need organisatsioonid aitavad suurendada teadlikkust diskrimineerimist ning võivad pakkuda teavet ja tuge, kui inimest on diskrimineeritud.

Külastusi 12476, sellel kuul 12476

Euroopa organisatsioonide veebilehed

AGE Euroopa Platvorm - edendab eakate õigusi;

Euroopa Puuetega Inimeste Foorum (EDF) - edendab puuetega inimeste õigusi;

Euroopa Rassismivastane Võrgustik (ENAR) - edendab rassilisest, etnilisest või usuvähemusest inimeste õigusi;

ILGA-Euroopa — rahvusvahelise lesbide, geide, bi-, trans- ja interseksuaalide ühenduse Euroopa regioon -  edendab geide, lesbide, bi-, trans- ja interseksuaalide õigusi;

Euroopa Noorte Foorum (YFJ) - edendab noorte õigusi;

Romide teabe Euroopa kontor (ERIO) - edendab romide küsimuse poliitilist ja avalikku arutamist;

Euroopa Sotsiaalsete NGOde Platvorm (sotsiaalne platvorm) - edendab sotsiaalseid õigusi ja osalusdemokraatiat;

Euroopa naiste surverühm (EWL) - edendab naiste õigusi ja soolist võrdõiguslikkust.

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks