Menüü

Avaleht / Töökeskkonna esindajad / Töökeskkonna esindajad / Töökeskkonnavolinik / Milline on töökeskkonnavoliniku roll ettevõttes?

Milline on töökeskkonnavoliniku roll ettevõttes?

Viimati uuendatud: 17.03.2021


Töökeskkonnavolinik on töötajate esindaja töökeskkonnaalastes küsimustes. Volinik jälgib töökeskkonna olukorda töötajate seisukohast lähtuvalt ning on tööandjale koostööpartner töökeskkonna parandamisel, näiteks koondades töötajate ettepanekuid ning rääkides kaasa isikukaitsevahendite valimisel.

Tööandja peab korraldama töökeskkonnavoliniku valimiseks ettevõtte, ettevõtte struktuuriüksuse või vahetuse töötajate koosoleku, millel oleks võimalik osaleda kõikidel töötajatel (kas otse või lihtkirjalikult volitatud esindaja kaudu). Valimised loetakse toimunuks, kui üldkoosolekul osaleb vähemalt 50% ettevõtte, ettevõtte struktuuriüksuse või vahetuse töötajatest. Kandidaadid voliniku rolli seavad üles töötajad, tööandja saab volinike valimist toetada, tutvustades voliniku õigusi ja kohustusi ning töötajate esindaja rollist tulenevat lisakaitset (näiteks Töölepingu seadusest tulenev eelisõigus koondamiste korral tööle jääda). Töökeskkonnavolinik ei tohi sattuda ebasoodsasse olukorda, kui ilmneb tema ja tööandja huvide konflikt.

Mitu töökeskkonnavolinikku võiks organisatsioonis olla, sõltub ettevõtte suurusest ja töökorraldusest – võimalus volinik valida tuleb anda igas ettevõttes, territoriaalselt eraldatud struktuuriüksuses ja selle tegevuskohas või vahetuses, milles töötab üle 10 töötaja. Näiteks peaks 11 töötajaga kontoriettevõte korraldama valimised ühe voliniku valimiseks, kui töötajaid on aga 30 ning nii öises kui päevases vahetuses töötab 15 inimest, tuleks valimised korraldada mõlemas vahetuses ning siis tegutseb ettevõttes 2 volinikku. Voliniku valimisest teavitab tööandja 10 päeva jooksul tööinspektsiooni (saates näiteks kohalikke inspektsiooni e-kirja voliniku nime ja ametikohaga.)

Töökeskkonnavoliniku volituste kehtivusaja otsustab töötajate koosolek. Volitused võivad kehtida ka tähtajatult. Sellisel juhul tuleb uued valimised korraldada näiteks siis, kui volinik lahkub töölt või kui volinik ise loobub oma ülesannete täitmisest. Samuti juhul, kui töötajad ei ole volinikuga enam rahul ning kutsuvad ta tagasi.

Tööandja peab Tööinspektsioonile esitama töökeskkonnavolinike nimed ja ametid. Andmed tuleb Tööinspektsioonile esitada töökeskkonna andmekogu kaudu või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kümne päeva jooksul valimistest arvates.

Kui töötajad ise volinikku valida ei soovi või ei taha kandidaadiks esitatud isikud seda rolli täita, siis on see lubatav. Tööandja ise kedagi voliniku rolli ei määra – ettevõte tegutseb niisugusel juhul ilma töökeskkonnavoliniketa ning korraldab mõne aja möödudes uued valimised. Millal tuleks uued valimised korraldada, seda seadus otseselt ei määra. Juhul, kui töökeskkonnavolinikku ei valita, tuleb ka koosoleku protokollis fikseerida.

Külastusi 15494, sellel kuul 15494

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks