Menüü

Avaleht / Töötajale / Töösuhted / Töö- ja puhkeaeg / Sõidukijuhtide töö- ja puhkeaeg

Järelevalve

Viimati uuendatud: 27.05.2016


Tööinspektsioon on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel. Asutus tegutseb põhimääruse alusel.

Sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja järelevalve menetlus toimub haldusmenetluse seaduses sätestatud üldpõhimõtete ning liiklusseaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ja muudes seadustes ettenähtud eriregulatsiooni alusel. Järelevalvet viiakse läbi erinevate meetoditega, kuid üldjuhul kontrollitakse tööandjat ettevõtte külastuse käigus. Külastuse eesmärgiks on sõidukijuhtide töösuhete nõuete, töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise kontrollimine, töösuhetega seotud nõuete täitmise kontrollimine. Põhilisteks kontrolli liikideks on üld- ja järelkontroll. Järelevalvet võib teostada ainult selleks pädev järelevalve ametnik.

Ettevõtja juures kontrollitakse:

  1. juhi ööpäevast sõidu- ja puhkeaega, vaheaegu ning iganädalast töö-, sõidu- ja puhkeaega;
  2. kahenädalase sõiduaja kohta kehtivat piirangut;
  3. salvestuslehtede, sõidumeeriku andmete, juhikaardi andmete ja väljatrükkide vastavust nõuetele
  4. kõik salvestisi asendavad või selgitavad dokumente ning juhtide märkuseid.
  5. töölepingu alusel töötavatele või veoettevõtja käsutusse antud juhtidele makstava tasu, ka lisatasu preemiate kujul makstavate summade sidumist läbisõidetud vahemaa pikkuse ja edasitoimetatud kauba kogusega.
  6. töötasu maksmist sõitjateveo ja veoseveose üldtöökokkulepetes kehtestatud nõuetele.

Ettevõtja juures korraldatava järelevalve käigus kogutavad andmed on järgmised:

  1. ettevõtja poolt korraldatava veo liik, see tähendab, kas rahvusvaheline või riigisisene veose- või sõitjatevedu, oma kulul korraldatav või tasuline vedu;
  2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 561/2006 reguleeritud ja ettevõtja kasutuses olevate sõidukite arv;
  3. kas sõidukil on analoog- või digitaalne sõidumeerik;
  4. kontrollimisel avastatud rikkumiste arv.

Ettevõttes kontrollitakse kuni 12 kuu andmeid. Töö-, sõidu- ja puhkeaja andmed peab kontrollijale esitama kõigi töötajate, ajutiste juhtide ja ka renditööjõu kohta. Esitada tuleb nii analoogsõidumeeriku salvestuslehed, digitaalse sõidumeeriku failid kui ka kõik salvestisi asendavad või selgitavad dokumendid ning juhtide märkused. Kindlasti tuleb jälgida, et kontrollijale esitataks digitaalse sõidumeeriku originaalfailid. Failid, mida on vastavate programmidega muudetud (sh ka ainult failiformaadi muudatused), ei ole enam käsitletavad originaalandmetena.

Kui digitaalse sõidumeeriku andmete kopeerimisel ja arhiveerimisel kasutatakse teise isiku või ettevõtte teenust, peab kontrollitav ettevõte ise tagama kontrollijale igakülgse ligipääsu andmetele.

Külastusi 4808, sellel kuul 4808

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks