Menüü

Avaleht / Tööturule sisenejale / Noortegarantii tugisüsteem / Kohalikule omavalitsusele / Mis on noortegarantii tugisüsteem?

Mis on noortegarantii tugisüsteem?

Viimati uuendatud: 12.05.2020


Noortegarantii tugisüsteem on tööriist kohalikule omavalitsusele, mis võimaldab saada teada enda piirkonna mitteõppivatest ja mittetöötavatest noortest ning pakkuda neile vajadusel tuge haridusteele naasmiseks ja tööturule jõudmiseks.

Noortegarantii tugisüsteem koosneb juhtumikorraldusest ja STAR (Sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregister) infosüsteemi lahendusest (vaata infosüsteemi lahenduse juhendit).

Noortegarantii tugisüsteemi sihtrühmaks on 16–26-aastased noored, kes vastavad kõigile järgmistele tingimustele:

  1. ei õpi;
  2. ei tööta;
  3. ei ole töötuna arvel;
  4. ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust;
  5. ei saa töötamise toetamise teenust;
  6. ei tegele ettevõtlusega;
  7. ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest;
  8. ei kanna vangistust või eelvangistust; 
  9. ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses.

Noortegarantii tugisüsteemi õiguslikud alused on kirjeldatud sotsiaalhoolekande seaduse § 151.

Noortegarantii tugisüsteemiga liitumine

Tugisüsteemiga on kohalikul omavalitsusel võimalik liituda, esitades taotluse STAR infosüsteemi kaudu. Täpsemad juhised on välja toodud infosüsteemi juhendis.

Taotlused esitatakse enne iga andmepäringu teostamist kas 1. märtsiks või 1. oktoobriks. Päring käivitatakse vastavalt kas 15. märtsil või 15. oktoobril. Taotlust on võimalik esitada kuu aja jooksul enne päringu käivitamist. Päringu tulemusel moodustatud nimekirjad tehakse kättesaadavaks STARis viie tööpäeva jooksul pärast päringu käivitamist. 

Avatud taotlusvooruga ühinemise võimalustest

Kohalik omavalitsus, kel puudub ressurss noortegarantii süsteemiga liitudes vajalike täiendavate teenuste osutamiseks, saab soovi korral rahastust taotleda läbi avatud taotlusvooru.

Toetust antakse projektile, mille raames osutatakse noortegarantii tugisüsteemi abil tuvastatud 16–26-aastasele mitteaktiivsele noorele juhtumikorraldust ja toetavaid tegevusi tema tööle aitamiseks või haridussüsteemi lõimimiseks.

Kui taotleja ei ole KOV üksus, peab projekti partnerina olema kaasatud kohalik omavalitsus, mille elanikuna mitteaktiivne noor rahvastikuregistri andmetel on registreeritud.

Rakendusüksus teavitab jooksva taotlemise algusajast vähemalt 20 tööpäeva enne taotlusvooru avamise päeva.

Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 60 tööpäeva taotluse esitamise tähtpäevast.

Toetuse vähim summa on 50 100 eurot ja suurim summa on 400 000 eurot projekti kohta.

Toetuse maksimaalne osakaal on kuni 85% abikõlblike kulude maksumusest.

Taotlust on võimalik esitada SA Innovele struktuuritoetuste e-keskkonnas: https://etoetus.struktuurifondid.ee või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult. Vormid ja täpsem info on leitavad www.innove.ee

Külastusi 16546, sellel kuul 16546

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks