Avaleht / Uudised

Õnnetusjuhtum: vooliku ühendamine vale toru külge lõppes surmava õnnetusega

05.09.2019


Õnnetuskoha kirjeldus

Propüleenoksiiditehas, propeenoksiidi mahutite ala. Rumeenia.
Propeenoksiidi mahuti on silindriline horisontaalne anum, mille mahutavus maksimaalsel täitmisel on 63 m3.

Kannatanu (töökoht või amet)

Välitööline.

Õnnetusjuhtumi kirjeldus 

Õnnetuse ajal oli tehas suletud hooldus- ja remonditöödeks. Mahuti oli tühi, pestud ja sellest olid eemaldatud kõik liitmikud ja klapid, hooldusluugi ava oli tühi. Pärast jugapuhastust puhastati mahutit auruga. Pärastlõunal, pärast auru sulgemist, otsustati mahuti kuivatamiseks ja jahutamiseks lasta sellesse õhku. See ülesanne määrati kahele töölisele. Lämmastikutorustik oli korrapäraste vahedega värvitud siniseks ja kollaseks ning tähistatud nõuetekohaselt viie diagonaalse musta ohutuslindiga. Lämmastikutorustiku lähedal paiknev tehnoloogiline õhukanal oli värvitud siniseks. Mahuti õhuga kuivatamiseks ühendasid operaatorid kummivooliku lämmastikutoru klapiga, torude märgistusi eelnevalt kontrollimata. Nad olid veendunud, et torus on tavaline õhk. Seega ringles mahutis öösel õhu asemel lämmastik. Öösel ega hommikul ei kontrollinud seda tööd ükski vastutav isik.

Järgmisel päeval kontrolliti mahuti hapnikusisaldust – see oli 20%. Seejärel paigaldati mahutile hooldusluugi kaas ja klapid. Samal ajal jätkus lämmastiku sissevool mahutisse, nii et lämmastikusisaldus suurenes ja hapnikusisaldus vähenes.

Mahutit puhastama määrati üks teine töötaja. Ta sisenes mahutisse ilma tööloata, sobiva kaitsevarustuseta ja välise järelevalveta. Mõne aja pärast proovis töötaja mahutist väljasaamiseks mööda siseredelit üles ronida. Ta proovis hooldusluugist käega kinni haarata, kuid see ebaõnnestus ja ta kukkus teadvuse kaotanult mahutisse.

Päästemeeskond saabus kohe pärast seda. Päästemeeskonna liige sisenes hingamisaparaati kasutades mahutisse ja sidus kannatanu köiega kinni. Teadvusetu kannatanu toodi mahutist välja ning vaatamata elustamisele kuulutati ta varsti surnuks. Surma põhjus oli hapnikuvaegusest tingitud lämbumisele järgnenud südame ja hingamise seiskumine ning kukkumise tagajärjel saadud koljumurd ja ajuverejooks.

Õnnetusjuhtumi põhjused

Otsesed põhjused

Tööandja ei suutnud tagada mahutis ohutut töötamist tagavat süsteemi:

 • Koostamata oli mahutisse töö tegemiseks sisenemise luba, milles on märgitud sisenemiseelsed kaitsemeetmed ja mille põhjal kontrollitakse nende täitmist enne sisenemist.
 • Pärast algtingimuste muutumist jäeti määramata hapnikusisaldus, samuti ei kasutatud mahuti sissepääsu juures kantavat hapnikudetektorit.
 • Töötajal puudus mahutisse sisenemiseks vajalik varustus: tal ei olnud õhuvoolikut ega turvavööd, mille külge oleks saanud kinnitada päästeköie.
 • Määramata oli isik, kes vastavalt varustatuna oleks jälginud mahutis olevat töötajat väljastpoolt ja oleks hädaolukorras sekkunud.

Muud põhjused

 • Õhutorustikud koos klappide ja liitmikega ei olnud märgistatud nii, et nende sisu, iseloomu ja kaasnevaid ohte saaks kergesti tuvastada.
 • Ilma isikukaitsevahendite ja asjakohase tööloata mahutisse sisenenud töötaja seadis end ise vigastusohtu.
 • Ei rakendatud asjakohaselt organiseeritud sekkumis- ega parandusmeetmeid ning puudus selge kommunikatsioon juhtide ja tööliste vahel.
 • Riskianalüüs propeenoksiiditehase kõigi tööde kohta oli ajakohastamata.

Ennetusmeetmed 

 • Üle tuleb vaadata töötervishoiu ja tööohutusega seotud riskianalüüs. Riskianalüüsi alusel tuleb uuendada ennetus- ja kaitseplaane. Töötajaid tuleb teavitada riskidest, millega nad töö juures kokku puutuvad, ja nende kõrvaldamis- või leevendamismeetmetest.
 • Tööd, mille juures võivad eralduda keemilised ühendid, peavad toimuma sekkumist, remonti ja mahutisse sisenemist reguleerivate töölubade alusel. Töö võib alata alles pärast seda, kui vastavatele töölubadele registreeritavate analüüsitulemuste põhjal on kindlaks tehtud kahjulike gaaside ohtliku kontsentratsiooni puudumine ja hapnikusisaldus on vähemalt 18%. Seda tuleb teha kindlate ajavahemike järel, et välistada muutunud tingimustest tekkinud ohud.
 • Töötajatele mittetajutavate ohtlike keemiliste mõjurite (lõhnatute ja värvitute jne ainete/segudega) seotud töödel tuleb kasutada kantavaid gaasidetektoreid.
 • Sellistel töökohtadel olevaid töötajaid tuleb koolitada ja neid teavitada ohtlikest keemilistest mõjuritest töötamiskohas, tehes teatavaks nende nimetused, tervise- ja ohutusriskid, kokkupuute piirnormid töökeskkonnas, enese ja teiste töötajate kaitseks rakendatavad vajalikud ettevaatusmeetmed ja tegevused, kaasa arvatud isikukaitsevahendite kandmise kohustus ning isikukaitsevahendite säilitamise, neilt toksiliste jääkide eemaldamise ja hooldusnõuded.
 • Lämmastikku ja muid ohtlikke kemikaale sisaldavad torustikud ning nendega seotud klapid ja liitmikud tuleb vastavalt nende iseloomule ja omadustele märgistada, nii et nende sisu, iseloom ja kaasnevad ohud on selgesti identifitseeritavad.
 • Teiste sarnaste juhtumite vältimiseks tuleb ettevõtte kõiki töötajaid teavitada uurimisaruande sisust.

Saadud kogemused 

Töökeskkonnaspetsialistid peavad kontrollima ettevõtte kõiki tegutsemiskohti üle riigi, kõigis tegevusvaldkondades, kus töötamiskohal kasutatakse ohtlikke aineid. Eriti tuleb kontrollida järgnevat:

 • Töö iseloomule vastavate tehniliste ja/või organisatoorsete meetmete rakendamine ohtlike ainete ladustamisel ja käitlemisel.
 • Töötamiskohal esinevatest ohtlikest kemikaalidest põhjustatud ohtudele vastavate isikukaitsevahendite tagamine.
 • Tööandja tehtav regulaarne töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus, mis käsitleb ohtlikest kemikaalidest põhjustatud riske. Seda tuleb teha enne uue töötaja töölevõtmist ja seejärel regulaarselt.
 • Töötajate teavitamine ohtlikest kemikaalidest tingitud riskidest ja ohtlike kemikaalidega kokkupuute ohjamise meetmetest.
 • Töötamiskohal ohutus- ja/või terviseriske käsitlevate märgiste, sealhulgas ohtlikke kemikaale sisaldavate mahutite ja torustike märgistuse kontrollimine.
 • Esmaabiks, tulekustutustöödeks ja töötajate evakueerimiseks rakendatavad, tegevuse iseloomuga (töö ohtlike kemikaalidega) kohandatud meetmed.

Tagasi
Õnnetusjuhtum: vooliku ühendamine vale toru külge lõppes surmava õnnetusega
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks